SZYBKI KONTAKT

+48 (81) 74 50 500

WSPARCIE MAILOWE

Slider głównySlider głównySlider głównySlider głównySlider główny

Najbliższe szkolenia

08.06.2018
Czas pracy, praca w niedziele i święta - zakazy i możliowści zatrudnienia.
04.06.2018
Zarządzanie opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Likwidacja zaległości i nadpłat w opłacie
17.05.2018
Zadania starosty jako organu nadzorującego stowarzyszenia. Działalność stowarzyszeń rejestrowych...

Wydarzenia

System Certyfikacji VCC

Od grudnia 2013 r. jesteśmy partnerem Vocational Competence Certificate (VCC). Jest to system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych zgodny z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, inicjatywą Unii Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” (zakładającą dostęp Europejczyków do kształcenia zawodowego przez całe życie) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.vccsystem.eu.

 

 

 


Dołącz do nas

Zapoznaj się z naszą obszerną ofertą i dołącz do nas!

Aktualności

11.06.2018
Dobre wykształcenie - Lepsza Praca

Działania w projekcie: „Dobre wykształcenie - Lepsza Praca”

 

Działania zakończone

- Doposażenie szkół - zakup sprzętu/materiałów dydaktyczne do pracowni praktycznej nauki zawodu      

 

Działania w tarkcie realizacji:

- Szkolenia specjalistyczne (z możliwością uzyskania dodatkowych kwalifikacji) rozwijające kompetencje uczniów

- Szkolenia/kursy kwalifikacyjne doskonalące umiejętności nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu

- Staże u pracodawców w branżach związanych z kierunkiem kształcenia (II tura staży od lipca 2018)


06.06.2018
Jubileusz Fundacji PAN i PAN Oddział w Lublinie

          5 czerwca 2018 roku w Auli Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie odbył się uroczysty Jubileusz z okazji 20-lecia Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie oraz 15–lecia Fundacji Polskiej Akademii Nauk. W wydarzeniu udział wzięło ponad 100 gości.

 

Uroczystość otworzył Prezes Oddziału Prof. Tomasz Trojanowski czł. rzecz. PAN, który przywitał gości oraz przybliżył temat Jubileuszu. Celem wydarzenia było ukazanie przybyłym gościom historii i działań Oddziału PAN oraz Fundacji PAN, które na przestrzeni lat reprezentowały PAN w regionie. Dla lubelskiego oddziału PAN jest to m.in. integracja życia naukowego i współpraca ze wszystkimi instytucjami naukowymi regionu, pozyskiwanie środków europejskich i innych  środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na rzecz realizacji badań naukowych i prac rozwojowych oraz inicjowanie i prowadzenie międzynarodowej  współpracy naukowej  z państwami członkowskimi Unii Europejskiej i innymi krajami.

 

Następnie miała miejsce prezentacja pozostałych jednostek Polskiej Akademii Nauk, w tym :

 

Fundacji Polskiej Akademii Nauk, którą przedstawił Prezes Zarządu Ireneusz Samodulski.

Fundacja PAN inicjuje  nową jakość we wspólnych relacjach pomiędzy sferą nauki i biznesu podejmując starania zmierzające do zbudowania trwałej platformy dla owocnej współpracy. Starania te ułatwiają  dialog  pomiędzy partnerami reprezentującymi środowiska nauki i biznesu.

 

Następnie wystąpił Dyrektor Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego prof. dr hab. Cezary Sławiński. Prowadzone w nim interdyscyplinarne badania podstawowe mają na celu poznanie procesów transportu masy i energii w systemie gleba-roślina-atmosfera oraz czynników związanych z jakością gleby, jakością roślinnych surowców rolniczych i przetwarzaniem na cele żywieniowe i energetyczne. Prowadzone badania wykorzystują wiedzę z fizyki, fizykochemii i biologii do rozwiązywania aktualnych problemów rolnictwa.

 

Jubileusz uświetniły wystąpienia zaproszonych gości:

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek wręczył dyplom uznania z medalem na ręce prof. Tomasza Trojanowskiego Prezesa oddziału PAN oraz Ireneusza Samodulskiego Prezesa Fundacji.

 

W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego wystąpił Wicemarszałek Krzysztof Grabczuk. Wręczył dyplom uznania dla Fundacji Polskiej Akademii Nauk z okazji Jubileuszu 15-lecia, oraz dyplom uznania dla Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie z okazji Jubileuszu 20-lecia. Prezes Fundacji PAN Ireneusz Samodulski otrzymał również wyróżnienie z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk wręczył medale Prezydenta Miasta Lublin dla Fundacji PAN oraz PAN Oddział w Lublinie.

 

Dyplom uznania zarówno dla Fundacji PAN jak i PAN Oddziału w Lublinie został przekazany przez Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana.

 

Zwieńczeniem uroczystości był Referat okolicznościowy z okazji 100-lecia Niepodległości Polski nt. „Józef Piłsudski na Syberii” wygłoszony przez prof. dr hab. Eugeniusza Niebelskiego – przewodniczącego Komisji Historycznej PAN w Lublinie. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy udali się na jubileuszowy poczęstunek. Każdy z gości otrzymał Biuletyn Informacyjny wydany z okazji 20-lecia Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Lublinie.

 

Galeria zdjęć 


01.06.2018
Wysoka jakość kształcenia ogólnego w Gminie Wilkołaz

Działania w projekcie: „Wysoka jakość kształcenia ogólnego w Gminie Wilkołaz”

 

Działania zakończone w r. szk. 2017-18:

- Doposażenie szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne do pracowni przedmiotowych (przedmioty przyrodnicze)

- Szkolenie w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych 36 nauczycieli

- Doradztwo edukacyjno-zawodowe ndywidualne (wszyscy uczn. III klas gimn.: 46 os.)

 

Działania w tarkcie realizacji:

SP w Wilkołazie

1)Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

-jęz. angielski dla SP

-jęz. niemiecki dla Gimn.

-matematyka dla Gimn.

2) Zajęcia rozwijające

-przyroda dla SP

-zaj. z przedm. przyrodniczych dla Gimn.

-zaj. informatyczne dla Gimn.

 

SP w Ostrowie

1) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

- matematyka (kl. I-III)

- matematyka (kl. IV-VI)

- przyroda (kl. IV-VI), uzupełnienie zajęć - wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik

2) Zajęcia rozwijające

- jęz. angielski (kl. I-III)

- jęz. angielski (kl. IV-VI)

- przyroda (kl. IV-VI), uzupełnienie zajęć - wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik

- zajęcia informatyczne (kl. I-III)

- zajęcia informatyczne (kl. IV-VI)

 

SP w Marianówce

1) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

- matematyka (kl. I-III)

- matematyka (kl. IV-VI)  

- jęz. angielski (kl. I-III)

- jęz. angielski (kl. IV-VI)

2) Zajęcia rozwijające

- przyroda (kl. I-III)

- przyroda (kl. IV-VI) - uzupełnienie zajęć – wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik

- zajęcia informatyczne (kl. I-III)

- zajęcia informatyczne (kl. IV-VI)

3) Zajęcia logpedyczne w ramach pomocy psych.–pedagog. (kl. I-III)

 


25.05.2018
Bądź aktywny – postaw na siebie WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

        Informujemy, iż od kwietnia w projekcie „Bądź aktywny – postaw na siebie” zostało zrealizowane zadanie 1: „Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika” przez pierwszą i drugą grupę.

 

W dniach 15-30.05.2018 r. zaplanowane jest zrealizowanie „Indywidualnego poradnictwa psychologicznego” w ramach zadania 2: „Blok miękkich kompetencji społecznych” dla pierwszej grupy. Druga grupa odbywa te zajęcia w dniach 21.05.2018 – 7.06.2018.  Celem zajęć jest zebranie i analiza informacji, określenie problemu, wyznaczenie planu działania, przegląd wykształcenia, doświadczenia zawodowego, zainteresowań, umiejętności, cech osobistych i możliwości fizycznych Uczestników Projektu.

 

Na czerwiec zaplanowane jest zrealizowanie „Bloku miękkich kompetencji społecznych”, „Indywidualnego poradnictwa psychologicznego” oraz „Grupowego treningu interpersonalnego” dla pierwszej i drugiej grupy. Ponadto odbędzie się „Blok miękkich kompetencji zawodowych” dla grupy 1, w ramach którego Uczestnicy wezmą udział w 3 modułach tj. „Zawodowe kompetencje interpersonalne”, „Rynek pracy i warsztat edukacyjny” oraz „Warsztat autoprezentacji”. Celem „Zawodowych kompetencji interpersonalnych” jest rozwój najbardziej poszukiwanych przez pracodawców kompetencji osobistych i społecznych oraz wzmocnienie konkurencyjności na rynku pracy. „Rynek pracy i warsztat edukacyjny” ma na celu przedstawienie charakterystyki rynku pracy, porównanie oczekiwań pracodawców z posiadanymi kompetencjami pracowników, planowanie ścieżki zawodowej, kształcenie ustawiczne. Podczas „Warsztatów autoprezentacji” uczestnicy mają możliwość podniesienia umiejętności adekwatnego reagowania na manipulacje, zwiększenie świadomości czynników odpowiedzialnych za wywierane wrażenie oraz kreowanie wizerunku w oparciu o lepszą znajomość siebie, a także poznanie taktyki autoprezentacji.


21.05.2018
XVII Międzynarodowe Warsztaty „BioPhys Spring 2018”

W dniach 15-18 maja 2018 roku odbyły się XVII Międzynarodowe Warsztaty „BioPhys Spring 2018”.

 

Organizatorami BioPhys Spring 2018 byli:

- Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze (Słowacja),

- Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
  w Lublinie (Polska),

- Fundacja Polskiej Akademii Nauk (Polska),

- Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie (Polska),

- Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (Polska) – współorganizator od 2018 roku,

- Uniwersytet Szent István w Gödöllő (Węgry),

- Uniwersytet Przyrodniczy w Pradze (Czechy)

 

      Celem cyklicznych Międzynarodowych Warsztatów dla Młodych Pracowników Naukowych "BioPhys Spring" jest wymiana doświadczeń badawczych, doskonalenie warsztatu pracy naukowej młodych naukowców, umiejętności prezentacji wyników badań, integracja środowiska naukowego oraz tworzenie powiązań sieciowych młodych naukowców zajmujących się zastosowaniem fizyki do badania obiektów biologicznych. Warsztaty ukierunkowane są na głębsze zrozumienie procesów fizycznych zachodzących w układach biologicznych w rolnictwie, produkcji żywności oraz wykorzystywaniu biomasy na cele niespożywcze. Zakres tematyczny prezentowanych prac obejmował między innymi: wykorzystanie wiedzy z zakresu fizyki, fizykochemii oraz biologii do monitoringu i modelowania stanu środowiska przyrodniczego, doskonalenia metod produkcji rolniczej, przetwórstwa rolniczego oraz przetwarzania biomasy na cele spożywcze i niespożywcze.

 

W ramach warsztatów odbywały się wykłady zaproszonych gości oraz ustne prezentacje wszystkich uczestników spotkania, zorganizowana została także sesja posterowa. Podczas sesji tematycznych głoszone były proszone referaty plenarne doświadczonych naukowców:

 

-Professor István Farkas (Szent István University, Gödöllő, Hungary)

DESIGN AND EVALUATION OF A DRYING CHAMBER

-Associate Professor Zuzana Hlaváčová (Slovak University of Agriculture, Nitra, Slovak Republic)

ELECTRICAL PROPERTIES OF VALUE-ADDED PASTA AND LINZ BISCUITS

-Professor Józef Horabik (Institute of Agrophysics PAS, Lublin, Poland)

PRESSURE DISTRIBUTION IN BULK OF SEEDS IN A SHALLOW MODEL SILO

-Associate Professor István Seres (Szent István University, Gödöllő, Hungary)

DO NOT BELIEVE TO YOUR EYE – OPTICAL EXPERIMENTS

-Associate Professor Vlasta Vozárová (Slovak University of Agriculture, Nitra, Slovak Republic)

TGA AND DCS METHODS AS A TOOL OF BIO-MATERIALS INVESTIGATION

-Associate Professor Artur Nosalewicz (Institute of Agrophysics PAS, Lublin, Poland)

CROP PERFORMANCE UNDER DROUGHT AND ACCOMPANIED ABIOTIC STRESSES

 

W warsztatach uczestniczyli młodzi naukowcy oraz doświadczeni pracownicy naukowi z 5 jednostek naukowych z 4 krajów: Czech University of Life Sciences w Pradze (Czechy), Szent István University w Gödöllő (Węgry), Slovak University of Agriculture w Nitrze (Słowacja) oraz Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie (Polska).

 

W warsztatach uczestniczyło w sumie 47 osób. Wygłoszono 44 referaty, w tym 29 referatów gości zagranicznych i 15 z Instytutu Agrofizyki PAN.

 

Naukowy Komitet Organizacyjny warsztatów „BioPhys Spring 2018” z ramienia Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, reprezentowali:

-Prof. dr hab. Józef Horabik,

-Dr hab. Artur Nosalewicz, prof. IA PAN,

Natomiast z Fundacji PAN mgr Ireneusz Samodulski – Prezes Fundacji.

 

Wystąpienia wszystkich prelegentów cechował wysoki poziom merytoryczny. Informacje o międzynarodowych warsztatach jak i zdjęcia dokumentujące przebieg warsztatów zostały umieszczone na stronach internetowych wszystkich współorganizatorów. Powstała także specjalna strona internetowa https://biophys.uniag.sk/ dotycząca Międzynarodowych Warsztatów dla Młodych Pracowników Naukowych "BioPhys Spring". Dodatkowo przebieg wydarzenia był relacjonowany na portalu społecznościowym Facebook  https://www.facebook.com/events/1840477115971254/.

 

Warsztaty ukierunkowane były na głębsze zrozumienie procesów fizycznych zachodzących w układach biologicznych, rolniczych i w żywności. Ztematykę badań naukowych która wpisuje się w potrzeby biogospodarki Polski i Europy, szczególnie w obszarze poprawy efektywności produkcji rolniczej na cele żywnościowe i energetyczne w kontekście zmian klimatu, wykorzystania rolniczych źródeł biomasy, waloryzacji odpadów i zachowania naturalnej jakości oraz bioróżnorodności gleby i środowiska.

Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Pracowników Naukowych "BioPhys Spring" łączą w sobie dwa podstawowe zadania międzynarodowego spotkania: wymianę doświadczeń zawodowych oraz integrację młodych ludzi z różnych krajów.

W ramach upowszechniania, promocji i wdrażania uzyskanych i zakończonych wyników badań polscy naukowcy zaprezentowali badania z zakresu agrofizyki wychodzące naprzeciw aktualnym trendom światowej problematyki naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętych procesów środowiskowych, jakości żywności oraz racjonalnemu gospodarowaniu zasobami glebowymi zapobiegającymi degradacji. Przyczyniły się do promocji nauki w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży. Pozwoliły na zorganizowanie wymiany informacji między naukowcami, kształcenie młodych pracowników nauki poprzez aranżowanie wymiany osobowej między uznanymi ośrodkami naukowymi.

 

Opublikowane zostały materiały konferencyjne w języku angielskim zawierające jednostronicowe streszczenia pn. „17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018 - Book of Abstracts”. Ponadto istnieje możliwość publikowania pełnych tekstów artykułów w czasopismach: International Agrophysics, Acta Agrophysica, Research in Agricultural Engineering, Scientia Agriculture Bohemica.

 

Konferencja dofinansowana została w ramach zadania:  Udział w XVII Międzynarodowych Warsztatach dla Młodych Pracowników Naukowych "BioPhys Spring 2018" / 17th International Workshop for Young Scientists "BioPhys Spring 2018" – zadanie finansowane w ramach umowy nr 878/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

 


18.05.2018
Bądź aktywny – postaw na siebie WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

             Informujemy, iż w terminie 14.05-19.05 pierwsza grupa Uczestników projektu „Bądź aktywny –postaw na siebie” brała udział w grupowym treningu interpersonalnym w ramach zadania: Blok miękkich kompetencji społecznych. Celem zajęć było nauczenie uczestników jak spostrzegać oraz rozumieć innych ludzi i samych siebie, jak  wyrażać własne myśli i uczucia oraz uważnie słuchać ze zrozumieniem. Psycholog przedstawił Uczestnikom sposoby rozwiązywania  problemów i konfliktów międzyludzkich oraz możliwości uczenia się w oparciu o doświadczenia osobiste.

 

W terminie 05.05 – 26.05 pierwsza grupa uczestników projektu realizuje warsztaty grupowe –zawodowe kompetencje interpersonalne, rynek pracy i warsztat edukacyjny, warsztat autoprezentacji w ramach zadania: Blok miękkich kompetencji zawodowych.  Celem  zawodowych kompetencji interpersonalnych jest rozwój najbardziej poszukiwanych przez pracodawców kompetencji osobistych i społecznych, wzmocnienie konkurencyjności na rynku pracy. Rynek pracy i warsztat edukacyjny  ma na celu przedstawienie charakterystyki rynku pracy, oczekiwań pracodawców a posiadanych kompetencji pracowników, planowanie ścieżki zawodowej, kształcenie ustawiczne. Podczas zajęć z warsztatów autoprezentacji uczestnicy mają możliwość podniesienia umiejętności adekwatnego reagowania na manipulacje, zwiększenie świadomości czynników odpowiedzialnych za wywierane wrażenie oraz kreowanie wizerunku w oparciu o lepszą znajomość siebie a także poznanie taktyki autoprezentacji.

 

W dniach 30.04 – 09.05 druga grupa uczestników brała  udział w indywidualnych spotkaniach z psychologiem w ramach zadania: Blok miękkich kompetencji społecznych. Podczas zajęć psycholog zbiera i poddaje analizie informacje na temat Uczestnika Projektu, określa jego problemy, wyznacza plan działania. Spotkania służą dokonaniu przeglądu wykształcenia, doświadczenia zawodowego, zainteresowań, umiejętności, cech osobistych i możliwości fizycznych, przeprowadzenia badań z wykorzystaniem testowych standaryzowanych narzędzi, określeniu indywidualnych predyspozycji/preferencji Uczestników Projektu.

 

W okresie 21.05 – 26.05 druga grupa uczestników  bierze udział w grupowym treningu interpersonalnym w ramach zadania: Blok miękkich kompetencji społecznych. Grupa trzecia w terminie 16.05 – 19.05 realizowała indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, w ramach których opracowane zostały Indywidulane Plany Działania, natomiast od 21.05 do 29. 05 realizuje indywidualne spotkania z psychologiem.


11.05.2018
12th International Conference

12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances – ISEMA 2018

 

  • - 4-7 czerwca 2018 r.
  • - Lublin - Hotel Mercure Centrum
  • - http://www.isema2018.org/

 

 

               Fundacja Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje międzynarodową konferencję naukową o nazwie 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances – ISEMA 2018, która odbędzie się w dniach 4-7 czerwca 2018 r. w Lublinie.

 

Miło nam donieść, iż ISEMA jest międzynarodową konferencją odbywającą się cyklicznie w wielu krajach całego świata. W tym roku mamy zaszczyt gościć ją w naszym Kraju i naszym Mieście Lublinie. Stało sie tak za sprawą naszego partnera - Instytutu Agrofizyki PAN, który od wielu lat prowadzi badania z zakresu spektroskopii dielektrycznej, która to dziadzina jest przedmiotem zainteresowania naukowców odwiedzających niniejszą konferencję. Pokrótce: techniki pomiarowe spektroskopii dielektrycznej wykorzystywane są do badania właściwości materiałów wielofazowych na podstawie ich interakcji z polem elektromagnetycznym w szerokim zakresie częstotliwości od częstotliwości akustycznych do mikrofalowych.

Przykładowym zastosowaniem jest możliwość pozyskania informacji na temat zawartości wody i zasolenia w tychże ośrodkach, co ma zastosowanie w badaniach rolniczych, środowiskowych i przemysłowych. Dziedzina ta jest stosunkowo młoda. Rozwija się od kilkudziesięciu lat. Z satysfakcją możemy stwierdzić, iż nasz rodzimy Instytut Agrofizyki PAN posiada znaczące osiągnięcia w tym obszarze rozwijając zarówno metodę badawczą, tworząc urządzenia pomiarowe (TDR) jak też prowadząc badania i systemy pomiaru wilgotności gleb w Kraju i zagranicą. Badania te korelowane są również z wynikami zobrazowania satelitarnego sondy kosmicznej ELBARA. W ten sposób naukowcy Instytutu Agrofizyki PAN spodziewają się uzyskać ulepszone metody monitorowania stanu środowiska naturalnego oraz upraw rolnych na skalę globalną, zwłaszcza w świetle skutków zmian klimatu.

Jesteśmy zaszczyceni faktem, że jako Fundacja Polskiej Akademii Nauk możemy uczestniczyć w tym międzynarodowym przedsięwzięciu zmierzającym do integracji i wymiany informacji środowisk naukowych zajmujących się tą nową i obiecującą naukowo dziedziną, zwłaszcza że jednym z jej liderów jest Polska Akademia Nauk, której wspieranie jest misją naszej działalności.

 

Organizatorzy:

 


07.05.2018
Testowanie narzędzia STEP BY STEP

       Zakończyliśmy etap testowania wstępnej wersji narzędzia „Model pracy w zakresie wzmocnienia szans na zatrudnienie oraz trwałą integrację z rynkiem pracy NEET" oraz aplikacji mobilnej do poruszania się po rynku pracy. 30 przedstawicieli potencjalnych użytkowników narzędzia -  podmiotów działających na rzecz aktywizacji edukacyjno-zawodowej oraz w na rzecz integracji społecznej osób młodych w wieku 15–29 lat, w tym m.in. urzędów pracy, ochotniczych hufców pracy, ośrodków pomocy społecznej, szkół ponadgimnazjalnych, organizacji pozarządowych, itp., uczestniczyło w spotkaniach asocjacyjno-szkoleniowych, podczas których poznawali wypracowane rozwiązanie. Następnie wybrane osoby przeprowadziły warsztaty testujące oraz indywidualne spotkania z osobami młodymi spełniającymi kryteria NEET tj. nie pracującymi, nie kształcącymi się, nie szkolącymi się.

 

Jednocześnie narzędzie jest konsultowane podczas spotkań panelowych praktyków i ekspertów pracujących z osobami młodymi w wieku 15–29 lat, w tym w szczególności NEET. Wszystkie zebrane doświadczenia i efekty posłużą zespołowi ekspertów do pracy nad ostateczną wersją rozwiązania, która następnie będzie upowszechniana w drugiej połowie roku. Narzędzie i aplikacja mobilna powstają w ramach projektu „STEP BY STEP” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.3 Współpraca ponadnarodowa.


27.04.2018
Nowe kwalifikacje - nowe możliwości

               Informujemy, iż z dniem 18 kwietnia br. w ramach projektu „Nowe kwalifikacje- nowe możliwości” zakończyła się realizacja zadania „Staże zawodowe”. Przypominamy, że w ramach niniejszego projektu staże zawodowe na stanowiskach związanych z profilami szkoleń zawodowych odbyło 60 uczestników.


26.04.2018
Bądź Aktywny - postaw na siebie - Małopolska

 

 

              Informujemy, iż w terminie 23- 26 kwietnia br. pierwsza grupa Uczestników Projektu „Bądź aktywny- postaw na siebie” bierze udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym, w ramach których opracowane zostaną Indywidulane Plany Działania. Na postawie IPD określona zostanie diagnoza potencjału, predyspozycji, zasobów, problemów i potrzeb Uczestników/Uczestniczek oraz sprecyzowana zostanie dalsza ścieżka udziału w projekcie, umożliwiająca podjęcie zatrudnienia.


 1 2 3 >  Last ›

Copyright © Fundacja Pan Lublin 2013. All rights reserved.
Projekt: Pro2DStudio & Antara