SZYBKI KONTAKT

+48 (81) 74 50 500

WSPARCIE MAILOWE

Slider głównySlider głównySlider głównySlider głównySlider główny

Najbliższe szkolenia

23.03.2018
Zastosowanie Rozporządzenia w przedmiocie ochrony danych osobowych i nowej ustawy o ochronie .....
22.03.2018
System kontroli zarządczej w praktyce.
20.03.2018
Sposoby przeciwdziałania "dzikiej" prywatyzacji nieruchomości.

Wydarzenia

System Certyfikacji VCC

Od grudnia 2013 r. jesteśmy partnerem Vocational Competence Certificate (VCC). Jest to system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych zgodny z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, inicjatywą Unii Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” (zakładającą dostęp Europejczyków do kształcenia zawodowego przez całe życie) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.vccsystem.eu.

 

 

 


Dołącz do nas

Zapoznaj się z naszą obszerną ofertą i dołącz do nas!

Aktualności

21.03.2018
Bądź Aktywny - postaw na siebie (Województwo Opolskie)

          

 

           Informujemy, iż z dniem 19.03.2018r. Fundkacja Polskiej Akademii Nauk podpisała z Demapramentem Koordynacji Programów Operacyjnych UM WO umowę o dofinansowanie projektu "Bądź aktywny - postaw na siebie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 8. Integracja społeczna, Działanie 8.2 Włączenie społeczne. nr RPOP.08.02.00-16-0015/17. 

 

Informacje o projekcie znajdują się w - "Bądź aktywny - postaw na siebie"


19.03.2018
Regulacje stanu prawnego dróg w świetle nowelizacji przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem zmian

 

               W dn. 19.03.2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: "Regulacje stanu prawnego dróg w świetle nowelizacji przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawa geodezyjnego". Celem szkolenia było poznanie przez uczestników praktycznych przykładów procedur regulacji stanów prawnych nieruchomości drogowych i sposobów finansowania inwestycji drogowych.

 

W programie między innym : 

 

1. Prace dotyczące przygotowania dokumentacji geodezyjno - kartograficznej i geodezyjno - prawnej niezbędne do:

    - regulowania stanu prawnego gruntów pod drogami publicznymi,

    - do realizacji inwestycji drogowych na drogach publicznych

2. Inwentaryzacja naniesień na nieruchomościach przeznaczonych pod pasy dróg.

3. System punktów referencyjnych dla dróg publicznych.

4. Etapowanie prac:

    - pozyskiwanie dokumentacji prawnej,

    - analiza dokumentów i według potrzeby przygotowanie mapy z projektem podziału,

  -projekt wniosku do wojewody o wydanie decyzji stwierdzającej prawo własności nieruchomości

   „drogowych”,

    - projekt wniosku o wydanie KW.

5. Aktualizacja baz danych systemu informatycznego na przykładzie SGEN - ewidencja nieruchomości zajętych.

 

Szkolenie poprowadził Pan Ryszard Podladowski - Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik samorządowy, specjalizacja – rynek nieruchomości, wykładowca akademicki, autor strategii zarządzania nieruchomościami dla PAN, PKP SA., projektów rewitalizacji z funduszy UE, ustalenie stanów prawnych nieruchomości, zwroty nieruchomości, hybrydowe modele Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Aktualnie Zastępca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

 

 


16.03.2018
Szkolenie CZAS PRACY, PRACA W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA – ZAKAZY I MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 

 

           W dn. 12.03.2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: "Czas pracy, praca w niedzielę i święta - zakazy i możliwości zatrudnienia". Celem szkolenia była aktualizacja wiedzy na temat obecnie obowiązujących przepisów dotyczących czasu pracy i udzielania urlopów oraz ostatnich zmian w prawie. Specjalnie dla uczestników został opracowany skrypt oraz obszerny zbiór wzorów dokumentów związanych z programem szkolenia.

 

W programie między innym : 

 1. - Podstawy prawne ustalania czasu pracy
 2. - Zakaz pracy w niedzielę – nowe unormowania
 3. - Norma a wymiar czasu pracy - różnice pojęciowe
 4. - Okresy obowiązkowego odpoczynku jako limitowanie pracy w ramach systemów i norm czasu pracy obowiązujących kodeksowo
 5. - Systemy czasu pracy
 6. - System ruchomego czasu pracy – art. 140[1] KP
 7. - Okresy rozliczeniowe
 8. - Rozkłady czasu pracy (harmonogramy) według obecnie obowiązujących przepisów
 9. - Praca w niedziele i święta a system czasu pracy
 10. - Godziny nadliczbowe
 11. - Szczególne przypadki rozliczania i ustalania czasu pracy – pracownicy zarządzający zakładem pracy i kierownicy „średniego szczebla”
 12. - Podróże służbowe a czas pracy
 13. - Podnoszenie kwalifikacji a czas pracy
 14. - Dyżury pracownicze
 15. - Zwolnienia i przerwy a czas pracy
 16. - Zasady odpracowywania „wyjść prywatnych”
 17. - Dokumentacja czasu pracy. Zasady prowadzenia dokumentacji wykonywania usług przez zleceniobiorców

 

Szkolenie poprowadził Pan Michał Culepa - Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni redaktor „Serwisu Prawno-Pracowniczego”, współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych. Doświadczony trener i wykładowca, specjalizujący się w zagadnieniach zatrudnienia i wynagradzania w jednostkach publicznych, w tym w samorządzie i oświacie. Autor i współautor licznych artykułów, opracowań i komentarzy z zakresu prawa pracy. Ważniejsze publikacje: Kadry i płace w instytucjach kultury; "13" - dodatkowe wynagrodzenie roczne; Nadgodziny pracowników w jednostkach sektora finansów publicznych; Niewypłacalność pracodawcy – praktyczne zagadnienia; Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej.


12.03.2018
Projekt „Nowoczesna administracja na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego w województwie lubels

 

 

                     

 

            Fundacja Polskiej Akademii Nauk, informuje o realizacji projektu „Nowoczesna administracja na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego w województwie lubelskim”.

 

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału instytucji administracji publicznej w województwie lubelskim do realizacji Good Gevernance z zakresu: edukacji, kultury, gospodarki i społeczeństwa. Na podstawie rozwoju interdyscyplinarnych kompetencji 100 pracowników, w oparciu o współpracę z naukowcami z obszaru nauk humanistycznych i wykorzystanie ich wiedzy eksperckiej.

 

Działania w ramach projektu :

- Diagnoza potencjału jednostek naukowych w obszarze humanistyki do wspierania instytucji administracji publicznej do realizacji Good Governance z zakresu : edukacji, kultury  gospodarki i społeczeństwa.

- Diagnoza luk kompetencji pracowników instytucji administracji publicznej w województwie lubelskim do realizacji Good Governance.

- Opracowanie Programu rozwoju instytucjonalnego administracji publicznej w województwie lubelskim w oparciu o wykorzystanie potencjału humanistyki.

- Warsztaty asocjacyjne pracowników administracji publicznej oraz naukowców-humanistów – rozwijające kompetencje.

- Intermentoring naukowy działań praktycznych i wdrożeniowych pracowników administracji publicznej. W oparciu o rozwinięte kompetencje będzie realizowany intermentoring przez naukowców i ekspertów z obszaru humanistyki dla pracowników instytucji administracji publicznej, którzy będą mieli zapewnione wsparcie w wykonywaniu swoich obowiązków z wykorzystaniem nabytych kompetencji.

- Interdyscyplinarne warsztaty naukowe. Warsztaty są finalną formułą współpracy humanistów z pracownikami administracji. Na podstawie zdobytych kompetencji, intermentoringu humaniści: naukowcy–eksperci wraz z pracownikami administracji publicznej zrealizują wspólne zadanie badawczo-praktyczne.

 

Więcej informacji

 

 


09.03.2018
Bądź Aktywny - postaw na siebie (Województwo Małopolskie) - aktualności

 

 

           Informujemy, iż w chwili obecnej prowadzona jest rekrutacja do projektu. Przypominamy, iż projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego. Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie  do zapoznania się z Regulaminem projektu i zasadami rekrutacji dostępnymi na stronie projektu: .

 


05.03.2018
Bądź Aktywny - postaw na siebie (Województwo Opolskie) - aktualności

 

 

 

 

     

        Informujemy, iż w chwili obecnej prowadzona jest rekrutacja do projektu. Przypominamy, iż projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie województwa opolskiego. Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie  do zapoznania się z Regulaminem projektu i zasadami rekrutacji dostępnymina stronie projektu:

.

 


02.03.2018
Lubelska Akademia Kwalifikacji

 

       

    Informujemy, iż na dzień 2.03.2018 r. w ramach projektu: „Lubelska Akademia Kwalifikacji” 62 uczestników projektu zakończyłoodbywanie staży zawodowych, z kolei 18 uczestników jest w trakcie ich odbywania.

 

         Są one realizowane zgodnie z tematem szkoleń zawodowych, ukończonych w ramach projektu i służą utrwaleniu zdobytej wiedzy oraz umiejętności zawodowych.

Każdy ze Stażystów, któremu udało się zrealizować staż, otrzymał zaświadczenie o jego ukończeniu. Staże realizowane w ramach projektu przyczyniły się do podniesienia posiadanej wiedzy Uczestników i pozwoliły na zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego. Ponadto odbyte staże wpłynęły bezpośrednio na wzrost pewności siebie na rynku pracy.


27.02.2018
Szkolenie Współczesna kancelaria i archiwum zakładowe. Prawo archiwalne w praktyce. Elementy elektro

 

 

                W dn. 27.02.2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: "Współczesna kancelaria i archiwum zakładowe. Prawo archiwalne w praktyce. Elementy elektronicznego zarządzania dokumentacją". Celem szkolenia był rozwój umiejętności w zakresie prawidłowego prowadzenia teczek akt spraw, znakowania spraw oraz prawidłowej i sprawnej realizacji procesu obiegu dokumentów, przekazywania dokumentów pomiędzy komórkami organizacyjnymi i archiwizowania dokumentacji.

 

W PROGRAMIE M.IN.:

- Akty prawa polskiego dotyczące postępowania z dokumentacją – przegląd i omówienie podstawowych konstrukcji.

- Formy ochrony prawnej dokumentacji w Polsce. Obowiązki aktotwórców wynikające z przepisów prawa.

- Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub przekształcenia jednostki organizacyjnej.

- Rola komórek organizacyjnych w obiegu dokumentacji.

- Elektroniczny obieg dokumentacji w podmiocie (eod) a elektroniczny system zarządzania dokumentacją (ezd) – wyjaśnienie zasad działania i podstawowych różnic. Wprowadzenie     

  do stosowania systemów teleinformatycznych.

- I wiele innych...

 

Adresatami szkolenia byli głównie pracownicy instytucji administracji rządowej i samorządowej oraz ich jednostek organizacyjnych, odpowiedzialni za prawidłowy obieg i archiwizowanie dokumentacji w jednostce.

 

Szkolenie poprowadziła Pani Renata Gąsior - ​Kierownik Oddziału Nadzoru w Archiwum Państwowym w Lublinie. Ponadto pełni funkcję sekretarza w Stowarzyszeniu Archiwistów Polskich Oddział w Lublinie. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia kancelaryjno-archiwalne dla pracowników administracji podmiotów sektora państwowego i prywatnego, jest także trenerem w lubelskim oddziale Krajowego Centrum Edukacji Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.


26.02.2018
Wachlarz kompetencji zawodowych

 

 

          W ramach realizacji projektu "Wachlarz kompetencji zawodowych" w dniu 26.02.2018r. rozpoczęło się pierwsze z ze szkoleń dla Technikum nr 1 w ZSP nr 1. Kurs "Transport towarów niebezpiecznych drogą lądową ADR" jest elementem programu rozwoju kształcenia zawodowego. Dotychczas wzięło w nim udział 10 uczniów. 

 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników danego przedsiębiorstwa, zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych oraz dla osób szukających zatrudnienia w firmach zajmujących się przewozem towarów niebezpiecznych lub czynnościami z nim związanymi. Szkolenie jest zgodne z 1.3 i 8.2.3 Umowy ADR. Według Umowy ADR pracodawca zobowiązany jest zapewnić, aby każdy pracownik został przeszkolony przed podjęciem obowiązków związanych z towarami niebezpiecznymi.

 

Tematyka szkolenia porusza:

-regulacje prawne, klasyfikację towarów niebezpiecznych, pakowanie, oznakowanie, zwolnienia z wymagań transportowych, dokumenty wymagane przy przewozie, sposoby przewozu.

-stosowane pojazdy – ich oznakowanie, konstrukcję i wyposażenie.

-obowiązki poszczególnych uczestników przewozu takich jak: pracowników zatrudnionych przez przewoźnika lub nadawcę, pracowników dokonujących załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracowników firm spedycyjnych lub wysyłkowych oraz kierowców innych niż posiadający zaświadczenie zgodne z 8.2.1, zaangażowanych w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych

-postępowanie w sytuacjach awaryjnych. 

 


15.02.2018
Szkolenie Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok 2018/2019
 

 

          W dn. 15.02.2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: "Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok 2018/2019". Celem szkolenia było omówienie nowych zasad organizacji pracy placówki oświatowej, praca na przykładowych arkuszach wg nowych planów nauczania i nowych zasad przy jednoczesnym wskazywaniu rozwiązań prowadzących do optymalizacji wydatków oświatowych.

 

W PROGRAMIE M.IN.:

- Obowiązujące przepisy i terminy w zakresie opracowania arkuszy dla szkół i przedszkoli.

- Organizacja przedszkola / oddziału przedszkolnego - rozwiązania obowiązkowe i opcjonalne.

- Arkusze organizacyjne jako narzędzie planistyczne w pracy samorządu.

- Czas pracy nauczyciela, czyli jak planować pracę w arkuszu.

- Kształtowanie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczyciela oraz wysokości ich wynagrodzenia przez prawo lokalne – prawidłowe czytanie dokumentacji i rozumienie       lokalnych uchwał w zakresie ustawy o finasowaniu zadań w oświacie.

- Kompetencje i uprawnienia w zakresie  nadzoru nad organizacją szkół i przedszkoli: organu prowadzącego, Kuratorium Oświaty, RIO, NIK, związków zawodowych.

 

Adresatami szkolenia byli przed wszystkim ​przedstawiciele organów prowadzących placówki oświatowe, dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i przedszkoli oraz wszystkie osoby odpowiedzialne za przygotowanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli. Temat spotkania okazał się być interesujący i potrzebny, gdyż wzięło w nim udział 41 osób. 

 

Szkolenie poprowadziła Pani Elżbieta Rabenda - Wieloletni praktyk oświatowy, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Przez ponad dziesięć lat jako naczelnik nadzorowała szkoły i placówki oświatowe z pozycji organu prowadzącego. Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Członek OSKKO. Kontroler szkół i przedszkoli niepublicznych. Autorka licznych publikacji dla wydawnictwa MUNICIPIUM S.A, prelegentka konferencji ogólnopolskich, seminariów tematycznych. Z jej szkoleń i warsztatów skorzystało do tej pory ponad 5000 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli. Ekspert z listy MEN (debaty na temat zmian w oświacie). Odznaczona Medalem KEN.

 


 1 2 3 >  Last ›

Copyright © Fundacja Pan Lublin 2013. All rights reserved.
Projekt: Pro2DStudio & Antara