SZYBKI KONTAKT

+48 (81) 74 50 500

WSPARCIE MAILOWE

Slider głównySlider głównySlider głównySlider głównySlider główny

Najbliższe szkolenia

08.06.2018
Czas pracy, praca w niedziele i święta - zakazy i możliowści zatrudnienia.
04.06.2018
Zarządzanie opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Likwidacja zaległości i nadpłat w opłacie
17.05.2018
Zadania starosty jako organu nadzorującego stowarzyszenia. Działalność stowarzyszeń rejestrowych...

Wydarzenia

System Certyfikacji VCC

Od grudnia 2013 r. jesteśmy partnerem Vocational Competence Certificate (VCC). Jest to system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych zgodny z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, inicjatywą Unii Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” (zakładającą dostęp Europejczyków do kształcenia zawodowego przez całe życie) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.vccsystem.eu.

 

 

 


Dołącz do nas

Zapoznaj się z naszą obszerną ofertą i dołącz do nas!

Aktualności

11.05.2018
12th International Conference

12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances – ISEMA 2018

 

  • - 4-7 czerwca 2018 r.
  • - Lublin - Hotel Mercure Centrum
  • - http://www.isema2018.org/

 

 

               Fundacja Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje międzynarodową konferencję naukową o nazwie 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances – ISEMA 2018, która odbędzie się w dniach 4-7 czerwca 2018 r. w Lublinie.

 

Miło nam donieść, iż ISEMA jest międzynarodową konferencją odbywającą się cyklicznie w wielu krajach całego świata. W tym roku mamy zaszczyt gościć ją w naszym Kraju i naszym Mieście Lublinie. Stało sie tak za sprawą naszego partnera - Instytutu Agrofizyki PAN, który od wielu lat prowadzi badania z zakresu spektroskopii dielektrycznej, która to dziadzina jest przedmiotem zainteresowania naukowców odwiedzających niniejszą konferencję. Pokrótce: techniki pomiarowe spektroskopii dielektrycznej wykorzystywane są do badania właściwości materiałów wielofazowych na podstawie ich interakcji z polem elektromagnetycznym w szerokim zakresie częstotliwości od częstotliwości akustycznych do mikrofalowych.

Przykładowym zastosowaniem jest możliwość pozyskania informacji na temat zawartości wody i zasolenia w tychże ośrodkach, co ma zastosowanie w badaniach rolniczych, środowiskowych i przemysłowych. Dziedzina ta jest stosunkowo młoda. Rozwija się od kilkudziesięciu lat. Z satysfakcją możemy stwierdzić, iż nasz rodzimy Instytut Agrofizyki PAN posiada znaczące osiągnięcia w tym obszarze rozwijając zarówno metodę badawczą, tworząc urządzenia pomiarowe (TDR) jak też prowadząc badania i systemy pomiaru wilgotności gleb w Kraju i zagranicą. Badania te korelowane są również z wynikami zobrazowania satelitarnego sondy kosmicznej ELBARA. W ten sposób naukowcy Instytutu Agrofizyki PAN spodziewają się uzyskać ulepszone metody monitorowania stanu środowiska naturalnego oraz upraw rolnych na skalę globalną, zwłaszcza w świetle skutków zmian klimatu.

Jesteśmy zaszczyceni faktem, że jako Fundacja Polskiej Akademii Nauk możemy uczestniczyć w tym międzynarodowym przedsięwzięciu zmierzającym do integracji i wymiany informacji środowisk naukowych zajmujących się tą nową i obiecującą naukowo dziedziną, zwłaszcza że jednym z jej liderów jest Polska Akademia Nauk, której wspieranie jest misją naszej działalności.

 

Organizatorzy:

 


07.05.2018
Testowanie narzędzia STEP BY STEP

       Zakończyliśmy etap testowania wstępnej wersji narzędzia „Model pracy w zakresie wzmocnienia szans na zatrudnienie oraz trwałą integrację z rynkiem pracy NEET" oraz aplikacji mobilnej do poruszania się po rynku pracy. 30 przedstawicieli potencjalnych użytkowników narzędzia -  podmiotów działających na rzecz aktywizacji edukacyjno-zawodowej oraz w na rzecz integracji społecznej osób młodych w wieku 15–29 lat, w tym m.in. urzędów pracy, ochotniczych hufców pracy, ośrodków pomocy społecznej, szkół ponadgimnazjalnych, organizacji pozarządowych, itp., uczestniczyło w spotkaniach asocjacyjno-szkoleniowych, podczas których poznawali wypracowane rozwiązanie. Następnie wybrane osoby przeprowadziły warsztaty testujące oraz indywidualne spotkania z osobami młodymi spełniającymi kryteria NEET tj. nie pracującymi, nie kształcącymi się, nie szkolącymi się.

 

Jednocześnie narzędzie jest konsultowane podczas spotkań panelowych praktyków i ekspertów pracujących z osobami młodymi w wieku 15–29 lat, w tym w szczególności NEET. Wszystkie zebrane doświadczenia i efekty posłużą zespołowi ekspertów do pracy nad ostateczną wersją rozwiązania, która następnie będzie upowszechniana w drugiej połowie roku. Narzędzie i aplikacja mobilna powstają w ramach projektu „STEP BY STEP” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.3 Współpraca ponadnarodowa.


27.04.2018
Nowe kwalifikacje - nowe możliwości

               Informujemy, iż z dniem 18 kwietnia br. w ramach projektu „Nowe kwalifikacje- nowe możliwości” zakończyła się realizacja zadania „Staże zawodowe”. Przypominamy, że w ramach niniejszego projektu staże zawodowe na stanowiskach związanych z profilami szkoleń zawodowych odbyło 60 uczestników.


26.04.2018
Bądź Aktywny - postaw na siebie - Małopolska

 

 

              Informujemy, iż w terminie 23- 26 kwietnia br. pierwsza grupa Uczestników Projektu „Bądź aktywny- postaw na siebie” bierze udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym, w ramach których opracowane zostaną Indywidulane Plany Działania. Na postawie IPD określona zostanie diagnoza potencjału, predyspozycji, zasobów, problemów i potrzeb Uczestników/Uczestniczek oraz sprecyzowana zostanie dalsza ścieżka udziału w projekcie, umożliwiająca podjęcie zatrudnienia.


24.04.2018
Bądź aktywny- postaw na siebie - Opole

 

          Informujemy, iż w terminie 12- 18 kwietnia br. pierwsza grupa Uczestników Projektu „Bądź aktywny- postaw na siebie” zrealizowała indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, w ramach których opracowane zostały Indywidulane Plany Działania. Na postawie IPD określono diagnozę potencjału, predyspozycji, zasobów, problemów i potrzeb Uczestników/Uczestniczek oraz sprecyzowana została dalsza ścieżka udziału w projekcie, umożliwiająca podjęcie zatrudnienia.

 

W terminie 19-29 kwietnia br. pierwsza grupa Uczestników Projektu bierze udział w indywidualnych spotkaniach z psychologiem w ramach zadania: Blok miękkich kompetencji społecznych. Podczas zajęć psycholog zbiera i poddaje analizie informacje na temat Uczestnika Projektu, określa jego problemy, wyznacza plan działania. Spotkania służą dokonaniu przeglądu wykształcenia, doświadczenia zawodowego, zainteresowań, umiejętności, cech osobistych i możliwości fizycznych, przeprowadzenia badań z wykorzystaniem testowych standaryzowanych narzędzi, określeniu indywidualnych predyspozycji/preferencji Uczestników Projektu.

 

​Druga grupa Uczestników Projektu „Bądź aktywny- postaw na siebie”, w terminie 20- 27 kwietnia br. realizuje indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, w ramach których opracowywane są Indywidulane Plany Działania. Na postawie IPD określona zostanie diagnoza potencjału, predyspozycji, zasobów, problemów i potrzeb Uczestników/Uczestniczek oraz sprecyzowana zostanie dalsza ścieżka udziału w projekcie, umożliwiająca podjęcie pracy.


23.04.2018
Szkolenie Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w sektorze finansów publicznych, jednostkach oświat

 

 

     W dn. 13.04.2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w sektorze finansów publicznych, jednostkach oświaty i sektorze prywatnym. Według aktualnego stanu prawnego po zmianach przepisów w 2018 roku". Celem szkolenia było ​usystematyzowanie wiedzy na temat standardów kontroli zarządczej i rozwój umiejętności zastosowania jej w praktyce. Wzrost kompetencji w zakresie samodzielnego  opracowywania niezbędnych dokumentów i wdrażania standardów kontroli zarządczej w jednostce.

 

W programie między innym : 

OGÓLNE WIADOMOŚCI nt. ZFŚS - ZAGADNIENIA ZWIĄZANE   Z GOSPODAROWANIEM ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

- podstawowe definicje

- tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie obowiązujących przepisów po zmianach od 2017 roku       

- wysokości odpisów na 2018 rok i zwiększenia na ZFŚS .

- Ustalanie przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

 

CHARAKTERYSTYKA ZFŚS      

- przeznaczenie funduszu socjalnego ,kryteria socjalne

- osoby uprawnione ustawowo do świadczeń z ZFŚS

- zasady przyznawania świadczeń i usług socjalnych – ustalanie kryteriów socjalnych 

 

ZFŚS  a   ROLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH.

OPODATKOWANIE ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH –  istotne zmiany od 2018 roku.

ROLA KOMISJI SOCJALNEJ LUB PRACOWNIKA SŁUŻBY SOCJALNEJ                  

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI  ZFŚS

- obowiązki pracodawcy jako administratora funduszu

- nieprawidłowości w wydatkowaniu środków i gospodarowaniu  ZFŚS.   

- usługi i świadczenia, których z funduszu socjalnego finansować się nie powinno

- odpowiedzialność za nieprawidłowe gospodarowanie środkami Funduszu Socjalnego 

 

WYMAGANA DOKUMENTACJA SOCJALNA

 

- regulamin gospodarowania środkami ZFŚS odpowiadający specyfice pracodawcy i zasady opracowywania regulaminu

- tabela dopłat do świadczeń i usług działalności socjalnej

- plan rzeczowo – finansowy

- dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej

 

Szkolenie poprowadził Pan Robert Zajdel - Pracownik samorządowy, praktyk, wieloletni trener z zakresu kadr, prawa pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.


16.04.2018
Szkolenie Korzystanie z wizerunku. Uwarunkowania prawne

 

 

    W dn. 11.04.2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: "Korzystanie z wizerunku. Uwarunkowania prawne". Celem szkolenia było zapoznanie uczestników ze stanem prawnym w zakresie korzystania z wizerunku i jego ochrony, analiza uwarunkowań formalnych, związanych z korzystaniem z wizerunku (sygnalizacja zagrożeń) oraz przegląd orzecznictwa sądowego. 

 

 

W programie między innym : 

- Istota wizerunku - dobro osobiste,

- Wizerunek a prawa autorskie - fotografie,

- Zgoda na wykonanie wizerunku,

- Zgoda na rozpowszechnienie - zasada ustawowa i wyjątki od niej,

- Korzystanie z wizerunków dzieci,

- Ogólne zasady ochrony z kodeksu cywilnego,

- Korzystanie z wizerunku w celach reklamowych (promocyjnych),

- Korzystanie z wizerunków autorów, cele wydawnicze,

- Aspekty formalne - oświadczenia, umowy,

- Korzystanie z wizerunków osób zmarłych.

 

Szkolenie poprowadził Pan Rafał Golat - Radca prawny w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, autor licznych publikacji książkowych i prasowych, w tym z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych (m. in. Prawo autorskie i prawa pokrewne, Skrypty Becka, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


26.03.2018
Przedsiębiorcy to MY! - aktualności

         „Przedsiębiorcy to my” projekt, którego celem jest utworzenie na terenie Województwa Lubelskiego 50 nowych, trwałych mikroprzedsiębiorstw. Obecnie trwa wypłata kolejnych transz wsparcia pomostowego dla osób, które otrzmały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

 


23.03.2018
Nowe miejsca pracy - aktualności

      „Nowe miejsca pracy” projekt, którego celem jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy na obszarze województwa lubelskiego poprzez udzielenie 50 osobom bezrobotnym, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobietom, osobom powyżej 50 roku życia oraz osobom o niskich kwalifikacjach, wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz 40 osobom wsparcia w postaci przyznania środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wsparciem pomostowym.

Obecnie trwa wypłata kolejnych transz wsparcia pomostowego dla osób, które otrzmały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

 


21.03.2018
Bądź Aktywny - postaw na siebie (Województwo Opolskie)

          

 

           Informujemy, iż z dniem 19.03.2018r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk podpisała z Departamentem Koordynacji Programów Operacyjnych UM WO umowę o dofinansowanie projektu "Bądź aktywny - postaw na siebie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 8. Integracja społeczna, Działanie 8.2 Włączenie społeczne. nr RPOP.08.02.00-16-0015/17. 

 

Informacje o projekcie znajdują się w - "Bądź aktywny - postaw na siebie"


 1 2 3 >  Last ›

Copyright © Fundacja Pan Lublin 2013. All rights reserved.
Projekt: Pro2DStudio & Antara