Nowe kwalifikacje – nowe możliwości

Informujemy, iż z dniem 18 kwietnia br. w ramach projektu „Nowe kwalifikacje- nowe możliwości” zakończyła się realizacja zadania „Staże zawodowe”. Przypominamy, że w ramach niniejszego projektu staże zawodowe na stanowiskach związanych z profilami szkoleń zawodowych odbyło 60 uczestników.

Czytaj więcej

Bądź Aktywny – postaw na siebie – Małopolska

Informujemy, iż w terminie 23- 26 kwietnia br. pierwsza grupa Uczestników Projektu „Bądź aktywny- postaw na siebie” bierze udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym, w ramach których opracowane zostaną Indywidulane Plany Działania. Na postawie IPD określona zostanie diagnoza potencjału, predyspozycji, zasobów, problemów i potrzeb Uczestników/Uczestniczek oraz sprecyzowana zostanie dalsza ścieżka udziału w projekcie, umożliwiająca […]

Czytaj więcej

Bądź aktywny- postaw na siebie – Opole

Informujemy, iż w terminie 12- 18 kwietnia br. pierwsza grupa Uczestników Projektu „Bądź aktywny- postaw na siebie” zrealizowała indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, w ramach których opracowane zostały Indywidulane Plany Działania. Na postawie IPD określono diagnozę potencjału, predyspozycji, zasobów, problemów i potrzeb Uczestników/Uczestniczek oraz sprecyzowana została dalsza ścieżka udziału w projekcie, umożliwiająca podjęcie zatrudnienia. W […]

Czytaj więcej

Szkolenie Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w sektorze finansów publicznych, jednostkach oświat

     W dn. 13.04.2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w sektorze finansów publicznych, jednostkach oświaty i sektorze prywatnym. Według aktualnego stanu prawnego po zmianach przepisów w 2018 roku„. Celem szkolenia było ​usystematyzowanie wiedzy na temat standardów kontroli zarządczej i rozwój umiejętności zastosowania jej w praktyce. Wzrost kompetencji w zakresie samodzielnego  opracowywania niezbędnych […]

Czytaj więcej

Szkolenie Korzystanie z wizerunku. Uwarunkowania prawne

    W dn. 11.04.2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: „Korzystanie z wizerunku. Uwarunkowania prawne„. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników ze stanem prawnym w zakresie korzystania z wizerunku i jego ochrony, analiza uwarunkowań formalnych, związanych z korzystaniem z wizerunku (sygnalizacja zagrożeń) oraz przegląd orzecznictwa sądowego. W programie między innym :  – Istota wizerunku – dobro osobiste, […]

Czytaj więcej

Przedsiębiorcy to MY! – aktualności

         „Przedsiębiorcy to my” projekt, którego celem jest utworzenie na terenie Województwa Lubelskiego 50 nowych, trwałych mikroprzedsiębiorstw. Obecnie trwa wypłata kolejnych transz wsparcia pomostowego dla osób, które otrzmały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Nowe miejsca pracy – aktualności

      „Nowe miejsca pracy” projekt, którego celem jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy na obszarze województwa lubelskiego poprzez udzielenie 50 osobom bezrobotnym, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobietom, osobom powyżej 50 roku życia oraz osobom o niskich kwalifikacjach, wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz 40 osobom wsparcia w postaci przyznania […]

Czytaj więcej

Bądź Aktywny – postaw na siebie (Województwo Opolskie)

Informujemy, iż z dniem 19.03.2018r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk podpisała z Departamentem Koordynacji Programów Operacyjnych UM WO umowę o dofinansowanie projektu „Bądź aktywny – postaw na siebie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 8. Integracja społeczna, Działanie 8.2 Włączenie społeczne. nr RPOP.08.02.00-16-0015/17.21 Informacje o projekcie znajdują się w – „Bądź […]

Czytaj więcej

Regulacje stanu prawnego dróg w świetle nowelizacji przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem zmian

W dn. 19.03.2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: „Regulacje stanu prawnego dróg w świetle nowelizacji przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawa geodezyjnego„. Celem szkolenia było poznanie przez uczestników praktycznych przykładów procedur regulacji stanów prawnych nieruchomości drogowych i sposobów finansowania inwestycji drogowych. W programie między innym :  1. Prace dotyczące przygotowania dokumentacji geodezyjno – kartograficznej i geodezyjno – […]

Czytaj więcej

Szkolenie CZAS PRACY, PRACA W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA – ZAKAZY I MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

           W dn. 12.03.2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: „Czas pracy, praca w niedzielę i święta – zakazy i możliwości zatrudnienia”. Celem szkolenia była aktualizacja wiedzy na temat obecnie obowiązujących przepisów dotyczących czasu pracy i udzielania urlopów oraz ostatnich zmian w prawie. Specjalnie dla uczestników został opracowany skrypt oraz obszerny zbiór wzorów dokumentów […]

Czytaj więcej