14th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate (ICA) / 14. Międzynarodowa Konferencja Agrofizyczna: Gleba, Roślina i Atmosfera

Opis

ICA to organizowana cyklicznie co dwa lata międzynarodowa konferencja, której najbliższa edycja planowana jest na wrzesień 2023 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk będzie ją organizować wspólnie z Instytutem Agrofizyki PAN oraz Lubelskim Oddziałem Polskiej Akademii Nauk.

Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych osiągnięć agrofizyki w kontekście wyzwań współczesnego, europejskiego i światowego rolnictwa, w szczególności relacji pomiędzy jakością gleby, jakością i efektywnością produkcji rolniczej oraz zmianami klimatycznymi. Konferencja ma na celu promowanie zrównoważonego rolnictwa, które zapewnia produkcję zdrowej i smacznej żywności, nie degraduje środowiska i ma minimalny wpływ na zmiany klimatyczne, demograficzne i biologiczne. Tematyka wpisuje się w najnowsze trendy i kierunki wyznaczane przez otoczenie społeczno-gospodarcze oraz strategiczne dokumenty krajowe, europejskie i światowe, w tym:

 • Krajowy Program Badań (KPB)
 • Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS)
 • Politykę ekologiczną państwa 2030 (PEP2030) – strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej
 • Politykę energetyczną Polski do 2040 roku (PEP2040)
 • Strategię na rzecz Bioróżnorodności do 2030 roku (EU Biodiversity Strategy for 2030)
 • Strategię „od pola do stołu” (From Farm to Fork) Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przyjęta przez Komisję Europejską
 • Program Europejski Zielony Ład (European Green Deal)
 • Cele Zrównoważonego Rozwoju, zawarte w Agendzie 2030 opracowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych
 • Stanowisko Komitetu Nauk Agronomicznych przy II Wydziale PAN w sprawie podjęcia działań koniecznych do ograniczania negatywnych skutków suszy dla produkcji rolniczej w Polsce z dn. 9 lipca 2020 r.

Międzynarodowa Konferencja Agrofizyczna pozwala na:

 • integrację środowisk naukowych i zacieśnianie kontaktów merytorycznych,
 • tworzenie interdyscyplinarnych grup roboczych oraz efektywnych zespołów badawczych,
 • koordynację krajowych i zagranicznych programów badawczych w celu utworzenia centrum badań
 • agrofizycznych,
 • określenie priorytetów badawczych dla potrzeb nowoczesnego rolnictwa,
 • wyznaczenie nowych trendów oraz kierunków rozwoju nauk agrofizycznych.

Wydarzenie należy do bardzo prestiżowych i znanych w tej tematyce. Uczestniczy w nim zwykle ok. 150 osób i są to eksperci z całego świata.

Konferencja dofinansowana jest w ramach projektu: 14th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate (ICA) finansowanego w ramach umowy nr DNK/SN/512082/2021 z dnia 26.11.2021 r. w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 10 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała Nauka.

Organizatorzy

Organizatorzy:

 • Fundacja Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Agrofizyki PAN
 • Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie