Działalność upowszechniająca naukę

Fundacja, początkowo działająca pod nazwą „Fundacja Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Lublinie – Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”, została ustanowiona 31 marca 2003 roku. Jej fundatorami-założycielami jest Polska Akademia Nauk oraz wybitni przedstawiciele środowisk gospodarczych i naukowych regionu lubelskiego. Fundacja pragnie inicjować nową jakość we wspólnych relacjach pomiędzy sferą nauki i biznesu podejmując starania zmierzające do zbudowania trwałej platformy dla owocnej współpracy. Wyrażamy nadzieję, że nasze starania będą w sposób efektywny  stymulowały  dialog  pomiędzy partnerami reprezentującymi środowiska nauki i biznesu.

Celami działalności Fundacji są:

  1. Wspieranie działań naukowych, społecznych i gospodarczych związanych z rozwojem nauki i gospodarki.
  2. Działalność szkoleniowa związana z krzewieniem postępu naukowo-technicznego i gospodarczego.
  3. Wspomaganie działań na rzecz rozwoju nauki, gospodarki opartej na wiedzy, techniki, oświaty i kultury.
  4. Udzielanie pomocy polskiemu środowisku naukowemu, a w szczególności wywodzącemu się z regionu lubelskiego, w realizacji zadań w dziedzinie nauki i rozwoju kadry naukowej, dydaktyki i tworzenia nowych, międzyuczelnianych kierunków kształcenia.