Inicjatywy FPAN

Projekt STRATEGOR

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, w partnerstwie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, realizuje projekt „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”, który jest wdrażany w ramach konkursu organizowanego i nadzorowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem głównym projektu STRATEGOR jest dostosowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych w zakresie planowania oraz zarządzania strategicznego w obszarze lokalnej polityki społecznej przez samorządy gminne w Polsce. Podręcznik metodyczny, opracowany przez zespół ekspertów Fundacji Polskiej Akademii Nauk, prezentuje metody i techniki służące aktualizacji bieżących i opracowaniu kolejnych dokumentów strategicznych o nowym standardzie.

Eksperci Fundacji PAN, UKSW oraz KUL dokonali analizy 600 gminnych SRPS pod kątem ich przydatności do planowania i zarządzania strategicznego w obszarze lokalnej polityki społecznej oraz zgodności z celami i kierunkami zawartymi w obowiązujących programach krajowych. Wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych badań posłużyły do opracowania Podręcznika metodycznego dla ośrodków pomocy społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, służącego przygotowaniu SRPS poprawnych pod względem metodycznym.

W Podręczniku metodycznym, opracowanym przez ekspertów Fundacji PAN w ramach kolejnego zadania projektowego, zaprezentowano kompleksowe rozwiązania dla panowania strategicznego w obszarze polityki społecznej na poziomie lokalnym. Zawarte w opracowaniu metody i techniki nadają nowy standard praktyce prac nad SRPS. OPS oraz JST otrzymują usystematyzowany wzorzec dostarczający wiedzy w zakresie aktualizacji bieżących i opracowania kolejnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Przygotowane narzędzie dostępne jest na platformie e-learningowej, znajdującej się pod adresem www.strategor-pan.pl. Podręcznik metodyczny otrzymał pozytywną opinię Komitetu Sterującego projektem, w skład którego wchodzą m.in.: Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS, Naczelnik Wydziału Rozwoju Ekonomii Społecznej w Departamencie Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS, przedstawiciele Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS oraz Wydziału Rynku Pracy i Integracji Społecznej w Departamencie EFS MIiR, a także reprezentacji środowiska naukowego i JST. Podręcznik został również zarekomendowany samorządom przez MRPiPS jako spełniający wymagania metodyczne do tworzenia SRPS.

W trakcie trwania projektu nieustannie prowadzone są działania szkoleniowo-doradcze. Uczestnicy projektu otrzymują bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej (www.strategor-pan.pl), oferującej m.in. wspomniany podręcznik metodyczny, szkolenie omawiające poszczególne etapy prac nad SRPS, dodatkowe materiały i narzędzia pomocne przy opracowywaniu strategii, możliwość uzyskania certyfikatu, bazę wiedzy z przydatnymi opracowaniami oraz wiele innych.

Do dyspozycji uczestników projektu pozostają regionalni doradcy i eksperci, którzy:

  • świadczą bieżące doradztwo w zakresie praktycznego stosowania podręcznika i obsługi platformy e-learningowej,
  • przeprowadzą indywidualne konsultacje w zakresie dostosowania SRPS do nowych standardów,
  • przygotują raport jakościowy o aktualnej SRPS,
  • wiele innych.

Zakres świadczonego wsparcia opisany jest w platformie szkoleniowej. Udział w projekcie oraz wszystkie działania wspierające (w tym doradztwo, materiały i wiele innych) są dla uczestników projektu bezpłatne.

Udział w projekcie i uzyskanie dostępu do platformy e-learningowej jest możliwe po wypełnieniu formularza uczestnika projektu (znajdującego się na stronie www.projektstrategor.pl/rekrutacja), a następnie przesłanie go na adres Regionalnego Biura Doradczego właściwego dla danego województwa (dane teleadresowe biur znajdują się na stronie internetowej projektu www.projektstrategor.pl).

Zintegrowane Innowacyjne Programy – MODEL MAZOWIECKI

Celem projektu był wzrost efektywności zapobiegania i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży trudnej w województwie mazowieckim w oparciu o opracowany i wdrożony Model Zintegrowanych Innowacyjnych Programów o charakterze wczesnej interwencji ukierunkowujących rozwój zawodowy.

Projekt ”PI Zintegrowane Innowacyjne Programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży szczególnego ryzyka w wieku 15-19, ukierunkowane na zwiększenie potencjału zawodowego – MODEL MAZOWIECKI” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W zakładce „Publikacje” znajdują się opracowania przygotowane w ramach projektu

Innowacyjne Programy Integralne Wczesnej Interwencji Socjalnej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie lubelskim

Projekt „Innowacyjne Programy Integralne Wczesnej Interwencji Socjalnej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie lubelskim” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu:

Wzrost efektywności zapobiegania i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży trudnej w woj. Lubelskim w oparciu o opracowany i wdrożony Model Innowacyjnych Programów integralnych (IPI) o charakterze wczesnej interwencji.

Cele szczegółowe:

  1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży z trudnościami edukacyjnymi
  2. Aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży trudnej i niedostosowanej społecznie.
  3. Zminimalizowanie zagrożenia wykluczeniem młodzieży narażonej na współczesne uzależnienia.

 

W zakładce „Publikacje” znajdują się opracowania przygotowane w ramach projektu

Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami

Celem projektu było stworzenie innowacyjnego modelu efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami województwa lubelskiego w oparciu o system akredytacji „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych”.

Projekt „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami” realizowany był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W zakładce „Publikacje” znajdują się opracowania przygotowane w ramach projektu.

E-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (E-OZEL)

Projekt był odpowiedzią na niskie zainteresowanie uczniów województwa lubelskiego kontynuowaniem kształcenia na kierunkach kluczowych dla gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Jego celem było opracowanie i wdrożenie kompleksowego rozwiązania w zakresie podnoszenia zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego kształceniem na kierunkach kluczowych dla GOW: energetyka i ochrona środowiska.

W ramach projektu opracowano PRODUKT FINALNY: e-OZEL (e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny), obejmujący innowacyjny internetowy system rozwoju kompetencji uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzący do wzrostu ilości uczniów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla GOW, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki i ochrony środowiska.

Projekt „PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W zakładce „Publikacje” znajdują się opracowania przygotowane w ramach projektu