Nasze przedsięwzięcia

I KONGRES SAMORZĄDOWY

Organizacja I Kongresu Samorządowego, którego inicjatorem jest Fundacja Polskiej Akademii Nauk, wynikała z zapotrzebowania zgłaszanego przez przedstawicieli samorządów województwa lubelskiego podczas realizacji różnorodnych projektów, zarówno na rzecz, jak i wspólnie z JST województwa lubelskiego.

Samorządowcy wielokrotnie wskazywali na potrzebę spotkań w szerokim gronie, podczas których możliwa byłaby wymiana poglądów, nowych idei oraz pomysłów i dobrych praktyk dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego. Kongres Samorządowy stanowi doskonałą platformę prezentacji unikalnych i nowatorskich rozwiązań problemów lokalnych społeczności, a także dynamicznego rozwoju gmin i miast.

Ze względu na powyższe wyzwania, a także w obliczu przypadającego 25-lecia polskiej samorządności, Fundacja Polskiej Akademii Nauk podjęła próbę wykreowania inicjatywy dedykowanej dla samorządów o istotnej randze jakościowej. Dzięki zaangażowaniu Urzędu Statystycznego w Lublinie, możliwa stała się organizacja merytorycznego spotkania dla samorządów, spajającego wiele cennych elementów niezaprzeczalnie wpływających na rozwój samorządności Województwa Lubelskiego.

Doceniając ideę przedsięwzięcia  Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski objął je Patronatem Honorowym.

Zapraszamy na stronę internetową I Kongresu Samorządowego: www.kongressamorzadowy.com oraz do zapoznania się z materiałami promocyjnymi, podsumowaniem kongresu oraz rekomendacjamiwypracowanymi podczas paneli dyskusyjnych.

KAPITALNA KOBIETA

Projekt „KAPITALNA KOBIETA” realizowany przez Fundację Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny” w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku w ramach Priorytetu VI. Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest odpowiedzią na problem niskiej aktywności zawodowej kobiet związanej z m.in. małą liczbą ofert pracy, w tym mniejszymi zarobkami, ograniczonymi możliwościami awansu zawodowego, problemami związanymi z powrotem na rynek pracy po urlopach wychowawczych itd.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej bezrobotnych kobiet z terenu powiatu świdnickiego poprzez udzielenie 50 kobietom wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz udzielenie 35 kobietom  wsparcia finansowego w postaci środków na utworzenie i rozwój własnej działalności gospodarczej w wysokości 40 000 zł.

Czas realizacji projektu 01.07.2013 r. – 31.01.2015 r.

Informujemy, że rekrutacja do projektu pt. „KAPITALNA KOBIETA” rozpocznie się

od dnia 26 września 2013 roku

Rekrutacja będzie trwała do dnia 8 listopada 2013 roku.

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu,

które mieści się

w Lublinie przy ulicy Turystycznej 44 (parter budynku)

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00

lub drogą pocztową w kopercie opisanej według określonego wzoru

(patrz załącznik: WZÓR OPISU KOPERTY)

Dokumenty rekrutacyjne (Formularz Rekrutacyjny wraz z niezbędnymi załącznikami) dostępne są na stronie internetowej

www.fundacjapan.pl oraz http://pup.swidnik.ibip.pl,  jak również w Biurze Projektu.

Wszystkie Panie zainteresowane udziałem w naszym projekcie serdecznie zapraszamy!!

Informacji telefonicznych udzielamy pod numerem telefonu:

 81 74 50 500 (Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Lublinie)

oraz

81 461 35 20 (Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku).

Jesteś KAPITALNĄ KOBIETĄ?

Weź przyszłość w swoje ręce!!!

Zdobądź 40.000 zł bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie własnego biznesu!!! ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ!!!

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELENIA WSPARCIA

FORMULARZ REKRUTACYJNY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

WZÓR OPISU KOPERTY

E-ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII LUBELSZCZYZNY (E-OZEL)

Projekt „PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW” realizowany przez Fundację Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest odpowiedzią na niskie zainteresowanie uczniów województwa lubelskiego kontynuowaniem kształcenia na kierunkach kluczowych dla gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Jego celem jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego rozwiązania  w zakresie podnoszenia zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego kształceniem na kierunkach kluczowych dla GOW: energetyka i ochrona środowiska.

W ramach projektu zostanie opracowany PRODUKT FINALNY: e-OZEL (e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny) obejmujący innowacyjny internetowy system rozwoju kompetencji uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzący do wzrostu ilości uczniów  na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla GOW, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki i ochrony środowiska.

Projekt trwa od 01.01.2013 r. do 30.09.2015 r.

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie: www.e-ozel.pl

LUBELSKIE RAMY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH – MODEL EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z PRACODAWCAMI

Projekt „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami” realizowany jest przez Fundację Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego modelu efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami województwa lubelskiego w oparciu o system akredytacji „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych”.

Okres realizacji projektu: 01.04.2012 r. – 31.03.2015 r.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.lrkz.pl

INNOWACYJNE PROGRAMY INTEGRALNE WCZESNEJ INTERWENCJI SOCJALNEJ PRZECIWDZIAŁAJĄCE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Projekt „Innowacyjne Programy Integralne Wczesnej Interwencji Socjalnej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie lubelskim”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 01.05.2011 r. – 31.12.2013 r.

Cel główny Projektu:

Wzrost efektywności zapobiegania i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży trudnej w woj. Lubelskim w oparciu o opracowany i wdrożony Model Innowacyjnych Programów  integralnych (IPI) o charakterze wczesnej interwencji.

Cele szczegółowe:

  1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży z trudnościami edukacyjnymi
  2. Aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży trudnej i niedostosowanej społecznie.
  3. Zminimalizowanie zagrożenia wykluczeniem młodzieży narażonej na współczesne uzależnienia.

Zapraszamy na stronę projektu: www.modelwis.pl

ZINTEGROWANE INNOWACYJNE PROGRAMY – MODEL MAZOWIECKI

Projekt ”PI Zintegrowane Innowacyjne Programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży szczególnego ryzyka w wieku 15-19, ukierunkowane na zwiększenie potencjału zawodowego – MODEL MAZOWIECKI”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost efektywności zapobiegania i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży trudnej w województwie mazowieckim w oparciu o opracowany i wdrożony Model Zintegrowanych Innowacyjnych Programów o charakterze wczesnej interwencji ukierunkowujących rozwój zawodowy.

Termin realizacji projektu: 01.12.2011 r. – 30.09.2014 r.

Więcej informacji na stronie projektu: www.modelzip.pl

MAZOWIECKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Projekt „Mazowiecka Akademia Przedsiębiorczości”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, skierowany jest do młodych, ambitnych i przedsiębiorczych osób, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off / spin out.

Projekt powstał z uwagi na niski poziom wiedzy, wśród pracowników i studentów szkół wyższych, na temat komercjalizacji wiedzy naukowej poprzez zakładanie firm spin off/out. Mazowiecka Akademia Przedsiębiorczości ma za zadanie przeciwdziałać powyższym zjawiskom poprzez wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu:

– prowadzenia działalności gospodarczej spin off/out
– zakładania działalności gospodarczej spin off/out oraz tworzenia biznesplanu
– pozyskiwania środków na rozwój działalności gospodarczej spin off/out
– marketingu i promocji działalności gospodarczej spin off/out
– komunikacji, autoprezentacji, negocjacji

oraz wzrost motywacji do prowadzenia działalności i świadomości co do możliwości jakie oferuje działalność gospodarcza spin off/out.

Projekt jest realizowany w okresie: 01.01.2012 r. – 30.09.2013 r.

Zapraszamy na stronę projektu: www.map.info.pl