Wybrane przedsięwzięcia

Projekt STRATEGOR

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, w partnerstwie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, realizuje projekt „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”, który jest wdrażany w ramach konkursu organizowanego i nadzorowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem głównym projektu STRATEGOR jest dostosowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych w zakresie planowania oraz zarządzania strategicznego w obszarze lokalnej polityki społecznej przez samorządy gminne w Polsce. Podręcznik metodyczny, opracowany przez zespół ekspertów Fundacji Polskiej Akademii Nauk, prezentuje metody i techniki służące aktualizacji bieżących i opracowaniu kolejnych dokumentów strategicznych o nowym standardzie.

Eksperci Fundacji PAN, UKSW oraz KUL dokonali analizy 600 gminnych SRPS pod kątem ich przydatności do planowania i zarządzania strategicznego w obszarze lokalnej polityki społecznej oraz zgodności z celami i kierunkami zawartymi w obowiązujących programach krajowych. Wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych badań posłużyły do opracowania Podręcznika metodycznego dla ośrodków pomocy społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, służącego przygotowaniu SRPS poprawnych pod względem metodycznym.

W Podręczniku metodycznym, opracowanym przez ekspertów Fundacji PAN w ramach kolejnego zadania projektowego, zaprezentowano kompleksowe rozwiązania dla panowania strategicznego w obszarze polityki społecznej na poziomie lokalnym. Zawarte w opracowaniu metody i techniki nadają nowy standard praktyce prac nad SRPS. OPS oraz JST otrzymują usystematyzowany wzorzec dostarczający wiedzy w zakresie aktualizacji bieżących i opracowania kolejnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Przygotowane narzędzie dostępne jest na platformie e-learningowej, znajdującej się pod adresem www.strategor-pan.pl. Podręcznik metodyczny otrzymał pozytywną opinię Komitetu Sterującego projektem, w skład którego wchodzą m.in.: Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS, Naczelnik Wydziału Rozwoju Ekonomii Społecznej w Departamencie Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS, przedstawiciele Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS oraz Wydziału Rynku Pracy i Integracji Społecznej w Departamencie EFS MIiR, a także reprezentacji środowiska naukowego i JST. Podręcznik został również zarekomendowany samorządom przez MRPiPS jako spełniający wymagania metodyczne do tworzenia SRPS.

W trakcie trwania projektu nieustannie prowadzone są działania szkoleniowo-doradcze. Uczestnicy projektu otrzymują bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej (www.strategor-pan.pl), oferującej m.in. wspomniany podręcznik metodyczny, szkolenie omawiające poszczególne etapy prac nad SRPS, dodatkowe materiały i narzędzia pomocne przy opracowywaniu strategii, możliwość uzyskania certyfikatu, bazę wiedzy z przydatnymi opracowaniami oraz wiele innych.

Do dyspozycji uczestników projektu pozostają regionalni doradcy i eksperci, którzy:

  • świadczą bieżące doradztwo w zakresie praktycznego stosowania podręcznika i obsługi platformy e-learningowej,
  • przeprowadzą indywidualne konsultacje w zakresie dostosowania SRPS do nowych standardów,
  • przygotują raport jakościowy o aktualnej SRPS,
  • wiele innych.

Zakres świadczonego wsparcia opisany jest w platformie szkoleniowej. Udział w projekcie oraz wszystkie działania wspierające (w tym doradztwo, materiały i wiele innych) są dla uczestników projektu bezpłatne.

Udział w projekcie i uzyskanie dostępu do platformy e-learningowej jest możliwe po wypełnieniu formularza uczestnika projektu (znajdującego się na stronie www.projektstrategor.pl/rekrutacja), a następnie przesłanie go na adres Regionalnego Biura Doradczego właściwego dla danego województwa (dane teleadresowe biur znajdują się na stronie internetowej projektu www.projektstrategor.pl).

I KONGRES SAMORZĄDOWY

Organizacja I Kongresu Samorządowego, którego inicjatorem jest Fundacja Polskiej Akademii Nauk, wynikała z zapotrzebowania zgłaszanego przez przedstawicieli samorządów województwa lubelskiego podczas realizacji różnorodnych projektów, zarówno na rzecz, jak i wspólnie z JST województwa lubelskiego.

Samorządowcy wielokrotnie wskazywali na potrzebę spotkań w szerokim gronie, podczas których możliwa byłaby wymiana poglądów, nowych idei oraz pomysłów i dobrych praktyk dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego. Kongres Samorządowy stanowi doskonałą platformę prezentacji unikalnych i nowatorskich rozwiązań problemów lokalnych społeczności, a także dynamicznego rozwoju gmin i miast.

Ze względu na powyższe wyzwania, a także w obliczu przypadającego 25-lecia polskiej samorządności, Fundacja Polskiej Akademii Nauk podjęła próbę wykreowania inicjatywy dedykowanej dla samorządów o istotnej randze jakościowej. Dzięki zaangażowaniu Urzędu Statystycznego w Lublinie, możliwa stała się organizacja merytorycznego spotkania dla samorządów, spajającego wiele cennych elementów niezaprzeczalnie wpływających na rozwój samorządności Województwa Lubelskiego.

Doceniając ideę przedsięwzięcia  Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski objął je Patronatem Honorowym.

Zapraszamy na stronę internetową I Kongresu Samorządowego: www.kongressamorzadowy.com oraz do zapoznania się z materiałami promocyjnymi, podsumowaniem kongresu oraz rekomendacjamiwypracowanymi podczas paneli dyskusyjnych.