SZYBKI KONTAKT

+48 (81) 74 50 500

WSPARCIE MAILOWE

Slider głównySlider głównySlider głównySlider głównySlider główny

Najbliższe szkolenia

24.04.2018
Zasady naliczania oraz rola opłaty skarbowej w postępowaniu administracyjnym.
20.04.2018
Zadania starosty jako organu nadzorującego stowarzyszenia. Działalność stowarzyszeń rejestrowych...
19.04.2018
Współczesna kancelaria i archiwum zakładowe. Prawo archiwalne w praktyce. Elementy elektronicznego..

Wydarzenia

System Certyfikacji VCC

Od grudnia 2013 r. jesteśmy partnerem Vocational Competence Certificate (VCC). Jest to system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych zgodny z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, inicjatywą Unii Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” (zakładającą dostęp Europejczyków do kształcenia zawodowego przez całe życie) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.vccsystem.eu.

 

 

 


Dołącz do nas

Zapoznaj się z naszą obszerną ofertą i dołącz do nas!

Aktualności

16.04.2018
Szkolenie Korzystanie z wizerunku. Uwarunkowania prawne

 

 

    W dn. 11.04.2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: "Korzystanie z wizerunku. Uwarunkowania prawne". Celem szkolenia było zapoznanie uczestników ze stanem prawnym w zakresie korzystania z wizerunku i jego ochrony, analiza uwarunkowań formalnych, związanych z korzystaniem z wizerunku (sygnalizacja zagrożeń) oraz przegląd orzecznictwa sądowego. 

 

 

W programie między innym : 

- Istota wizerunku - dobro osobiste,

- Wizerunek a prawa autorskie - fotografie,

- Zgoda na wykonanie wizerunku,

- Zgoda na rozpowszechnienie - zasada ustawowa i wyjątki od niej,

- Korzystanie z wizerunków dzieci,

- Ogólne zasady ochrony z kodeksu cywilnego,

- Korzystanie z wizerunku w celach reklamowych (promocyjnych),

- Korzystanie z wizerunków autorów, cele wydawnicze,

- Aspekty formalne - oświadczenia, umowy,

- Korzystanie z wizerunków osób zmarłych.

 

Szkolenie poprowadził Pan Rafał Golat - Radca prawny w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, autor licznych publikacji książkowych i prasowych, w tym z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych (m. in. Prawo autorskie i prawa pokrewne, Skrypty Becka, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


26.03.2018
Przedsiębiorcy to MY! - aktualności

         „Przedsiębiorcy to my” projekt, którego celem jest utworzenie na terenie Województwa Lubelskiego 50 nowych, trwałych mikroprzedsiębiorstw. Obecnie trwa wypłata kolejnych transz wsparcia pomostowego dla osób, które otrzmały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

 


23.03.2018
Nowe miejsca pracy - aktualności

      „Nowe miejsca pracy” projekt, którego celem jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy na obszarze województwa lubelskiego poprzez udzielenie 50 osobom bezrobotnym, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobietom, osobom powyżej 50 roku życia oraz osobom o niskich kwalifikacjach, wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz 40 osobom wsparcia w postaci przyznania środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wsparciem pomostowym.

Obecnie trwa wypłata kolejnych transz wsparcia pomostowego dla osób, które otrzmały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

 


21.03.2018
Bądź Aktywny - postaw na siebie (Województwo Opolskie)

          

 

           Informujemy, iż z dniem 19.03.2018r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk podpisała z Departamentem Koordynacji Programów Operacyjnych UM WO umowę o dofinansowanie projektu "Bądź aktywny - postaw na siebie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 8. Integracja społeczna, Działanie 8.2 Włączenie społeczne. nr RPOP.08.02.00-16-0015/17. 

 

Informacje o projekcie znajdują się w - "Bądź aktywny - postaw na siebie"


19.03.2018
Regulacje stanu prawnego dróg w świetle nowelizacji przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem zmian

 

               W dn. 19.03.2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: "Regulacje stanu prawnego dróg w świetle nowelizacji przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawa geodezyjnego". Celem szkolenia było poznanie przez uczestników praktycznych przykładów procedur regulacji stanów prawnych nieruchomości drogowych i sposobów finansowania inwestycji drogowych.

 

W programie między innym : 

 

1. Prace dotyczące przygotowania dokumentacji geodezyjno - kartograficznej i geodezyjno - prawnej niezbędne do:

    - regulowania stanu prawnego gruntów pod drogami publicznymi,

    - do realizacji inwestycji drogowych na drogach publicznych

2. Inwentaryzacja naniesień na nieruchomościach przeznaczonych pod pasy dróg.

3. System punktów referencyjnych dla dróg publicznych.

4. Etapowanie prac:

    - pozyskiwanie dokumentacji prawnej,

    - analiza dokumentów i według potrzeby przygotowanie mapy z projektem podziału,

  -projekt wniosku do wojewody o wydanie decyzji stwierdzającej prawo własności nieruchomości

   „drogowych”,

    - projekt wniosku o wydanie KW.

5. Aktualizacja baz danych systemu informatycznego na przykładzie SGEN - ewidencja nieruchomości zajętych.

 

Szkolenie poprowadził Pan Ryszard Podladowski - Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik samorządowy, specjalizacja – rynek nieruchomości, wykładowca akademicki, autor strategii zarządzania nieruchomościami dla PAN, PKP SA., projektów rewitalizacji z funduszy UE, ustalenie stanów prawnych nieruchomości, zwroty nieruchomości, hybrydowe modele Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Aktualnie Zastępca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

 

 


16.03.2018
Szkolenie CZAS PRACY, PRACA W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA – ZAKAZY I MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 

 

           W dn. 12.03.2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: "Czas pracy, praca w niedzielę i święta - zakazy i możliwości zatrudnienia". Celem szkolenia była aktualizacja wiedzy na temat obecnie obowiązujących przepisów dotyczących czasu pracy i udzielania urlopów oraz ostatnich zmian w prawie. Specjalnie dla uczestników został opracowany skrypt oraz obszerny zbiór wzorów dokumentów związanych z programem szkolenia.

 

W programie między innym : 

 1. - Podstawy prawne ustalania czasu pracy
 2. - Zakaz pracy w niedzielę – nowe unormowania
 3. - Norma a wymiar czasu pracy - różnice pojęciowe
 4. - Okresy obowiązkowego odpoczynku jako limitowanie pracy w ramach systemów i norm czasu pracy obowiązujących kodeksowo
 5. - Systemy czasu pracy
 6. - System ruchomego czasu pracy – art. 140[1] KP
 7. - Okresy rozliczeniowe
 8. - Rozkłady czasu pracy (harmonogramy) według obecnie obowiązujących przepisów
 9. - Praca w niedziele i święta a system czasu pracy
 10. - Godziny nadliczbowe
 11. - Szczególne przypadki rozliczania i ustalania czasu pracy – pracownicy zarządzający zakładem pracy i kierownicy „średniego szczebla”
 12. - Podróże służbowe a czas pracy
 13. - Podnoszenie kwalifikacji a czas pracy
 14. - Dyżury pracownicze
 15. - Zwolnienia i przerwy a czas pracy
 16. - Zasady odpracowywania „wyjść prywatnych”
 17. - Dokumentacja czasu pracy. Zasady prowadzenia dokumentacji wykonywania usług przez zleceniobiorców

 

Szkolenie poprowadził Pan Michał Culepa - Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni redaktor „Serwisu Prawno-Pracowniczego”, współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych. Doświadczony trener i wykładowca, specjalizujący się w zagadnieniach zatrudnienia i wynagradzania w jednostkach publicznych, w tym w samorządzie i oświacie. Autor i współautor licznych artykułów, opracowań i komentarzy z zakresu prawa pracy. Ważniejsze publikacje: Kadry i płace w instytucjach kultury; "13" - dodatkowe wynagrodzenie roczne; Nadgodziny pracowników w jednostkach sektora finansów publicznych; Niewypłacalność pracodawcy – praktyczne zagadnienia; Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej.


12.03.2018
Projekt „Nowoczesna administracja na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego w województwie lubels

 

 

                     

 

            Fundacja Polskiej Akademii Nauk, informuje o realizacji projektu „Nowoczesna administracja na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego w województwie lubelskim”.

 

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału instytucji administracji publicznej w województwie lubelskim do realizacji Good Gevernance z zakresu: edukacji, kultury, gospodarki i społeczeństwa. Na podstawie rozwoju interdyscyplinarnych kompetencji 100 pracowników, w oparciu o współpracę z naukowcami z obszaru nauk humanistycznych i wykorzystanie ich wiedzy eksperckiej.

 

Działania w ramach projektu :

- Diagnoza potencjału jednostek naukowych w obszarze humanistyki do wspierania instytucji administracji publicznej do realizacji Good Governance z zakresu : edukacji, kultury  gospodarki i społeczeństwa.

- Diagnoza luk kompetencji pracowników instytucji administracji publicznej w województwie lubelskim do realizacji Good Governance.

- Opracowanie Programu rozwoju instytucjonalnego administracji publicznej w województwie lubelskim w oparciu o wykorzystanie potencjału humanistyki.

- Warsztaty asocjacyjne pracowników administracji publicznej oraz naukowców-humanistów – rozwijające kompetencje.

- Intermentoring naukowy działań praktycznych i wdrożeniowych pracowników administracji publicznej. W oparciu o rozwinięte kompetencje będzie realizowany intermentoring przez naukowców i ekspertów z obszaru humanistyki dla pracowników instytucji administracji publicznej, którzy będą mieli zapewnione wsparcie w wykonywaniu swoich obowiązków z wykorzystaniem nabytych kompetencji.

- Interdyscyplinarne warsztaty naukowe. Warsztaty są finalną formułą współpracy humanistów z pracownikami administracji. Na podstawie zdobytych kompetencji, intermentoringu humaniści: naukowcy–eksperci wraz z pracownikami administracji publicznej zrealizują wspólne zadanie badawczo-praktyczne.

 

Więcej informacji

 

 


09.03.2018
Bądź Aktywny - postaw na siebie (Województwo Małopolskie) - aktualności

 

 

           Informujemy, iż w chwili obecnej prowadzona jest rekrutacja do projektu. Przypominamy, iż projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego. Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie  do zapoznania się z Regulaminem projektu i zasadami rekrutacji dostępnymi na stronie projektu: .

 


05.03.2018
Bądź Aktywny - postaw na siebie (Województwo Opolskie) - aktualności

 

 

 

 

     

        Informujemy, iż w chwili obecnej prowadzona jest rekrutacja do projektu. Przypominamy, iż projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie województwa opolskiego. Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie  do zapoznania się z Regulaminem projektu i zasadami rekrutacji dostępnymina stronie projektu:

.

 


02.03.2018
Lubelska Akademia Kwalifikacji

 

       

    Informujemy, iż na dzień 2.03.2018 r. w ramach projektu: „Lubelska Akademia Kwalifikacji” 62 uczestników projektu zakończyłoodbywanie staży zawodowych, z kolei 18 uczestników jest w trakcie ich odbywania.

 

         Są one realizowane zgodnie z tematem szkoleń zawodowych, ukończonych w ramach projektu i służą utrwaleniu zdobytej wiedzy oraz umiejętności zawodowych.

Każdy ze Stażystów, któremu udało się zrealizować staż, otrzymał zaświadczenie o jego ukończeniu. Staże realizowane w ramach projektu przyczyniły się do podniesienia posiadanej wiedzy Uczestników i pozwoliły na zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego. Ponadto odbyte staże wpłynęły bezpośrednio na wzrost pewności siebie na rynku pracy.


 1 2 3 >  Last ›

Copyright © Fundacja Pan Lublin 2013. All rights reserved.
Projekt: Pro2DStudio & Antara