SZYBKI KONTAKT

+48 (81) 74 50 500

WSPARCIE MAILOWE

Aktualności

LISTA RANKINGOWA 
WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

LISTA RANKINGOWA (do pobrania)

 

W związku z zakończeniem oceny przez Komisję Oceny Wniosków publikujemy listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze z dnia 10.09.2018 wpłynęły 2 wnioski. 

W wyniku oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków 2 wnioski zostały zakwalifikowane do przyznania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (jednorazowej dotacji) oraz udzielenia wsparcia pomostowego finansowego.

O wynikach oceny oraz formalnościach związanych z podpisaniem umowy zostaną Państwo również powiadomieni indywidulanie.

 

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

informuje o rozpoczęciu naboru

 

wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego wraz z załącznikami


w ramach projektu „Przedsiębiorcy to MY!” nr umowy: 26/RPLU.09.03.00-06-0123/16-00
Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

 

Termin naboru:

11 września – 20 września 2018 r.

W przypadku przesłania dokumentów przesyłką kurierską lub pocztą decyduje data wpływu.

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro projektu „Przedsiębiorcy to MY!”

ul. Turystyczna 44 (III piętro), 20-207 Lublin

 

Forma składania dokumentów:

W dwóch egzemplarzach w wersji papierowej

Osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą

 

Wzory wymaganych dokumentów:

Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

Biznesplan;

Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego;

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

  1.  

 

 

Podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego

 

W związku z procedurą podpisania umowy o udzieleniu wsparcia finansowego w ramach projektu Przedsiębiorcy to MY! informujemy, że w celu podpisania umowy należy dostarczyć do Fundacji PAN następujące dokumenty:

- dokument poświadczający rozpoczęcie działalności gospodarczej (wpis do CEIDG);

- oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku (do pobrania); W przypadku otrzymania pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku należy załączyć kopie zaświadczeń wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

- kopia umowy rachunku bankowego;

- oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych (do pobrania);

- oświadczenie Beneficjenta pomocy o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi (do pobrania);

- oświadczenie małżonka / oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (do pobrania);

W  dniu podpisania umów należy rózwnież dostarczyć wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (do pobrania).

Po weryfikacji dokumentów potwierdzających założenie działalności gospodarczej  zostaną Państwo umówieni na podpisanie umowy i weksla.

Skany ww. dokumentów można przesłać drogą mailową na adres: p.miedzianowski@fundacja-pan.lublin.pl w celu sprawdzenia i sporządzenia na ich podstawie umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy należy przedłożyć dokumenty w wersji papierowej.

Prosimy o przesłanie/dostarczenie ww. dokumentów do 29 sierpnia 2017 r. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LISTA RANKINGOWA 
WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

LISTA RANKINGOWA (do pobrania)

 

W związku z zakończeniem oceny przez Komisję Oceny Wniosków publikujemy listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze trwającym od 16 czerwca do 5 lipca 2017 r. wpłynęło 50 wniosków. 

W wyniku oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków 50 wniosków zostało zakwalifikowanych do przyznania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (jednorazowej dotacji) oraz udzielenia wsparcia pomostowego finansowego i niefinansowego.

O wynikach oceny oraz formalnościach związanych z podpisaniem umowy zostaną Państwo również powiadomieni indywidulanie.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

informuje o wydłużeniu naboru

 

 

wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego wraz z załącznikami

 

Aktualny termin naboru:

 

16 czerwca – 5 lipca 2017 r.

W przypadku przesłania dokumentów przesyłką kurierską lub pocztą decyduje data wpływu.

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro projektu „Przedsiębiorcy to MY!”

ul. Turystyczna 44 (III piętro), 20-207 Lublin

 

Forma składania dokumentów:

W dwóch egzemplarzach w wersji papierowej

Osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą

 

Informacja o wydłużeniu naboru

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

informuje o rozpoczęciu naboru

 

wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego wraz z załącznikami


w ramach projektu „Przedsiębiorcy to MY!” nr umowy: 26/RPLU.09.03.00-06-0123/16-00
Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

 

Termin naboru:

16 czerwca – 30 czerwca 2017 r.

W przypadku przesłania dokumentów przesyłką kurierską lub pocztą decyduje data wpływu.

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro projektu „Przedsiębiorcy to MY!”

ul. Turystyczna 44 (III piętro), 20-207 Lublin

 

Forma składania dokumentów:

W dwóch egzemplarzach w wersji papierowej

Osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk informuję, że rozpoczęła realizację projektu „Przedsiębiorcy to my”.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. Rynek pracy, Działanie: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

 

 

W projekcie może wziąć udział 60 osób (36 Kobiet, 24Mężczyzn ), powyżej 30 r. życia bez zatrudnienia (bezrobotnych i biernych zawodowo) znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

- tj. osoby 50+,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- długotrwale bezrobotni

- osoby o niskich kwalifikacjach,

Wśród uczestników projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z WYŻEJ WYMIENIONYCH grup.

Projekt obejmuje WYŁĄCZNIE osoby uczące się, pracujące lub zamieszkujące na obszarze powiatów Województwa Lubelskiego: włodowski, hrubieszowski, chełmski ziemski i grodzki, krasnostawski, świdnicki.

 

 

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

 

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

- Indywidualne i grupowe Poradnictwo Zawodowe,

- Szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy

   i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,

- Dotacje bezzwrotne na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,

- Wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe)

 

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. Rynek pracy, Działanie: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Copyright © Fundacja Pan Lublin 2013. All rights reserved.
Projekt: Pro2DStudio & Antara