SZYBKI KONTAKT

+48 (81) 74 50 500

WSPARCIE MAILOWE

Slider głównySlider głównySlider głównySlider głównySlider główny

Najbliższe szkolenia

01.03.2018
Aktualne problemy realizacji świadczeń z pomocy społecznej z uwzględnieniem orzecznictwa administra
27.02.2018
Współczesna kancelaria i archiwum zakładowe. Prawo archiwalne w praktyce. Elementy elektronicznego..
26.02.2018
Opłata planistyczna oraz skutki finansowe dla gmin wynikające miejscowych planów zagospodarowania...

Wydarzenia

System Certyfikacji VCC

Od grudnia 2013 r. jesteśmy partnerem Vocational Competence Certificate (VCC). Jest to system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych zgodny z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, inicjatywą Unii Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” (zakładającą dostęp Europejczyków do kształcenia zawodowego przez całe życie) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.vccsystem.eu.

 

 

 


Dołącz do nas

Zapoznaj się z naszą obszerną ofertą i dołącz do nas!

O fundacji

W dniu 31 marca 2003 roku została ustanowiona Fundacja działająca pod nazwą "Fundacja Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Lublinie - Nauka i Rozwój Lubelszczyzny". Jej fundatorami-założycielami jest Polska Akademia Nauk oraz wybitni przedstawiciele środowisk gospodarczych i naukowych regionu lubelskiego. Fundacja pragnie inicjować nową jakość we wspólnych relacjach pomiędzy sferą nauki i biznesu podejmując starania zmierzające do zbudowania trwałej platformy dla owocnej współpracy. Wyrażamy nadzieję, że nasze starania będą w sposób efektywny  stymulowały  dialog  pomiędzy partnerami reprezentującymi środowiska nauki i biznesu. 

 

Celami działalności Fundacji są: 

 

   1) Wspieranie działań naukowych, społecznych i gospodarczych związanych z rozwojem nauki i gospodarki.

2) Działalność szkoleniowa związana z krzewieniem postępu naukowo-technicznego i gospodarczego.

3) Wspomaganie działań na rzecz rozwoju nauki, gospodarki opartej na wiedzy, techniki, oświaty i kultury.

4) Udzielanie pomocy polskiemu środowisku naukowemu, a w szczególności wywodzącemu się z regionu lubelskiego, w realizacji zadań w dziedzinie nauki i rozwoju kadry naukowej, dydaktyki i tworzenia nowych, międzyuczelnianych kierunków kształcenia.

5) Propagowanie w kraju i za granicą polskiego dorobku naukowego i gospodarczego oraz twórczego wzbogacania kultury narodowej.

6) Wspieranie działania oddziału lubelskiego PAN zmierzającego do poprawy bazy materialnej, uzupełniania majątku trwałego oraz pomnażania i uzupełniania wyposażenia.

7) Wspieranie przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości akademickiej oraz innych form aktywności przyczyniających się do rozwoju naukowego, gospodarczego i technologicznego, między innymi poprzez transfer technologii oraz promocja innowacyjności.

8) Promowanie idei integracji europejskiej oraz szeroko rozumianej europejskiej współpracy naukowej i gospodarczej.

9) Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.

10) Wspieranie rozwoju wspólnot, i społeczności lokalnych.

11) Wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym upowszechnianie i obrona wolności oraz praw człowieka, swobód obywatelskich i działań wspomagających rozwój demokracji w Polsce oraz poza jej granicami.

12) Promowanie, inicjowanie i prowadzenie działań z zakresu polityki i ekonomii społecznej.

13) Promowanie i prowadzenie działań wspierających rozwój rynku pracy.

14) Wspieranie działań na rzecz poprawy i ochrony środowiska naturalnego, w tym promowanie idei wykorzystywania potencjału odnawialnych źródeł energii na rzecz rozwoju gospodarki oraz poprawy efektywności energetycznej.

15)  Wspieranie rozwoju systemu edukacji. 

16) Wspieranie rozwoju kontaktów i współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie statutowej działalności Fundacji.

17)  Promocja zdrowia, profilaktyka prozdrowotna.

 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 
1) Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych. 
 
2) Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej. 
 
3) Prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
 
4) Aktywne promowanie kultury, sztuki i nauki polskiej poprzez inicjowanie, ułatwianie kontaktów i współpracy ze środowiskami gospodarki, nauki i kultury.
 
5) Organizowanie i finansowanie prac naukowo – badawczych oraz samodzielne prowadzenie takich prac. 
 
6) Popularyzowanie osiągnięć naukowych, technicznych, kulturalnych i gospodarczych.
 
7) Promocję i wdrażanie nowatorskich osiągnięć naukowych oraz wspólne podejmowanie w tym zakresie przedsięwzięć z innymi podmiotami.
 
8) Organizowanie różnych form wymiany doświadczeń, między innymi poprzez prowadzenie i finansowanie działalności promocyjnej, informacyjnej i szkoleniowej.
 
9) Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi oraz gospodarczymi działającymi w dziedzinach objętych celami Fundacji.
 
10) Szkolenie pracowników przedsiębiorstw, instytucji i organizacji społecznych. 
 
11) Organizowanie imprez naukowych i kulturalnych, konferencji, wystaw, targów i tym podobnych. 
 
12) Ustanawianie stypendiów i nagród. 
 
13) Pomoc pracownikom nauki oraz kreatorom przedsiębiorczości w rozpoczęciu kariery zawodowej i wdrażaniu wyników badań naukowych, zwłaszcza poprzez tworzenie mechanizmów inspirujących środowisko naukowo-techniczne do wprowadzania swoich osiągnięć na zasadach rynkowych do małych i średnich przedsiębiorstw oraz poprzez przyznawanie nagród i stypendiów.
 
14) Inspirowanie i wspieranie transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej.
 
15) Udział w inicjatywach zmierzających do restrukturyzacji, dostosowywania instytucjonalnego oraz wspomagania nauki, innowacji  rozwoju gospodarczego, szczególnie w aspekcie integracji europejskiej.
 
16) Prowadzenie działalności na rzecz instytucji państwowych, organizacji społecznych i gospodarczych, szczególnie w aspekcie promocji rozwoju naukowo-gospodarczego na bazie potencjału ośrodków naukowych i naukowo-badawczych.
 
 

Copyright © Fundacja Pan Lublin 2013. All rights reserved.
Projekt: Pro2DStudio & Antara