SZYBKI KONTAKT

+48 (81) 74 50 500

WSPARCIE MAILOWE

Slider głównySlider głównySlider głównySlider głównySlider główny

Najbliższe szkolenia

08.06.2018
Czas pracy, praca w niedziele i święta - zakazy i możliowści zatrudnienia.
04.06.2018
Zarządzanie opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Likwidacja zaległości i nadpłat w opłacie
17.05.2018
Zadania starosty jako organu nadzorującego stowarzyszenia. Działalność stowarzyszeń rejestrowych...

Wydarzenia

System Certyfikacji VCC

Od grudnia 2013 r. jesteśmy partnerem Vocational Competence Certificate (VCC). Jest to system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych zgodny z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, inicjatywą Unii Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” (zakładającą dostęp Europejczyków do kształcenia zawodowego przez całe życie) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.vccsystem.eu.

 

 

 


Dołącz do nas

Zapoznaj się z naszą obszerną ofertą i dołącz do nas!

O fundacji

W dniu 31 marca 2003 roku została ustanowiona Fundacja działająca pod nazwą "Fundacja Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Lublinie - Nauka i Rozwój Lubelszczyzny". Jej fundatorami-założycielami jest Polska Akademia Nauk oraz wybitni przedstawiciele środowisk gospodarczych i naukowych regionu lubelskiego. Fundacja pragnie inicjować nową jakość we wspólnych relacjach pomiędzy sferą nauki i biznesu podejmując starania zmierzające do zbudowania trwałej platformy dla owocnej współpracy. Wyrażamy nadzieję, że nasze starania będą w sposób efektywny  stymulowały  dialog  pomiędzy partnerami reprezentującymi środowiska nauki i biznesu. 

 

Celami działalności Fundacji są: 

 

   1) Wspieranie działań naukowych, społecznych i gospodarczych związanych z rozwojem nauki i gospodarki.

2) Działalność szkoleniowa związana z krzewieniem postępu naukowo-technicznego i gospodarczego.

3) Wspomaganie działań na rzecz rozwoju nauki, gospodarki opartej na wiedzy, techniki, oświaty i kultury.

4) Udzielanie pomocy polskiemu środowisku naukowemu, a w szczególności wywodzącemu się z regionu lubelskiego, w realizacji zadań w dziedzinie nauki i rozwoju kadry naukowej, dydaktyki i tworzenia nowych, międzyuczelnianych kierunków kształcenia.

5) Propagowanie w kraju i za granicą polskiego dorobku naukowego i gospodarczego oraz twórczego wzbogacania kultury narodowej.

6) Wspieranie działania oddziału lubelskiego PAN zmierzającego do poprawy bazy materialnej, uzupełniania majątku trwałego oraz pomnażania i uzupełniania wyposażenia.

7) Wspieranie przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości akademickiej oraz innych form aktywności przyczyniających się do rozwoju naukowego, gospodarczego i technologicznego, między innymi poprzez transfer technologii oraz promocja innowacyjności.

8) Promowanie idei integracji europejskiej oraz szeroko rozumianej europejskiej współpracy naukowej i gospodarczej.

9) Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.

10) Wspieranie rozwoju wspólnot, i społeczności lokalnych.

11) Wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym upowszechnianie i obrona wolności oraz praw człowieka, swobód obywatelskich i działań wspomagających rozwój demokracji w Polsce oraz poza jej granicami.

12) Promowanie, inicjowanie i prowadzenie działań z zakresu polityki i ekonomii społecznej.

13) Promowanie i prowadzenie działań wspierających rozwój rynku pracy.

14) Wspieranie działań na rzecz poprawy i ochrony środowiska naturalnego, w tym promowanie idei wykorzystywania potencjału odnawialnych źródeł energii na rzecz rozwoju gospodarki oraz poprawy efektywności energetycznej.

15)  Wspieranie rozwoju systemu edukacji. 

16) Wspieranie rozwoju kontaktów i współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie statutowej działalności Fundacji.

17)  Promocja zdrowia, profilaktyka prozdrowotna.

 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 
1) Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych. 
 
2) Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej. 
 
3) Prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
 
4) Aktywne promowanie kultury, sztuki i nauki polskiej poprzez inicjowanie, ułatwianie kontaktów i współpracy ze środowiskami gospodarki, nauki i kultury.
 
5) Organizowanie i finansowanie prac naukowo – badawczych oraz samodzielne prowadzenie takich prac. 
 
6) Popularyzowanie osiągnięć naukowych, technicznych, kulturalnych i gospodarczych.
 
7) Promocję i wdrażanie nowatorskich osiągnięć naukowych oraz wspólne podejmowanie w tym zakresie przedsięwzięć z innymi podmiotami.
 
8) Organizowanie różnych form wymiany doświadczeń, między innymi poprzez prowadzenie i finansowanie działalności promocyjnej, informacyjnej i szkoleniowej.
 
9) Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi oraz gospodarczymi działającymi w dziedzinach objętych celami Fundacji.
 
10) Szkolenie pracowników przedsiębiorstw, instytucji i organizacji społecznych. 
 
11) Organizowanie imprez naukowych i kulturalnych, konferencji, wystaw, targów i tym podobnych. 
 
12) Ustanawianie stypendiów i nagród. 
 
13) Pomoc pracownikom nauki oraz kreatorom przedsiębiorczości w rozpoczęciu kariery zawodowej i wdrażaniu wyników badań naukowych, zwłaszcza poprzez tworzenie mechanizmów inspirujących środowisko naukowo-techniczne do wprowadzania swoich osiągnięć na zasadach rynkowych do małych i średnich przedsiębiorstw oraz poprzez przyznawanie nagród i stypendiów.
 
14) Inspirowanie i wspieranie transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej.
 
15) Udział w inicjatywach zmierzających do restrukturyzacji, dostosowywania instytucjonalnego oraz wspomagania nauki, innowacji  rozwoju gospodarczego, szczególnie w aspekcie integracji europejskiej.
 
16) Prowadzenie działalności na rzecz instytucji państwowych, organizacji społecznych i gospodarczych, szczególnie w aspekcie promocji rozwoju naukowo-gospodarczego na bazie potencjału ośrodków naukowych i naukowo-badawczych.
 
 

Copyright © Fundacja Pan Lublin 2013. All rights reserved.
Projekt: Pro2DStudio & Antara