SZYBKI KONTAKT

+48 (81) 74 50 500

WSPARCIE MAILOWE

O projekcie

 

Szanowni Państwo,

 

            Fundacja Polskiej Akademii Nauk  informuje, że w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczyna realizację projektu „Bądź aktywny- postaw na siebie” na terenie woj. opolskiego

Projekt realizowany jest w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne, Osi VIII Integracja społeczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Cel tematyczny 09 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, PRIORYTET INWESTYCYJNY 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie.

 

Projekt realizowany w partnerstwie. 

Liderem projektu jest Fundacja Polskiej Akademii Nauk.

Partnerem projektu jest Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych. 

 

 

CELEM PROJEKTU jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej wśród 84 osób (44K, 40M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym we wszystkich kategoriach wiekowych, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym: osób bezrobotnych w tym osób o ustalonym III profilu pomocy z obszaru z obszaru woj. opolskiego.

 

 

REZULTATEM PROJEKTU będzie nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej oraz nabycie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego przez uczestników projektu, co przyczyni się do poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

 

 

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE:

-identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia w tym m.in. poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej w oparciu o ŚR oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego;

- kompleksowe poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery;

-pośrednictwo pracy,

-warsztaty aktywizacji,

-szkolenia zawodowe,

- 3-miesięczne staże zawodowe.

W zależności od potrzeb: wspieranie osób z niepełnosprawnościami, zwrot kosztów nad osobą zależną dla 20 osób.

 

Termin rozpoczęcia realizacji projektu- 01.01.2018 r.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 895 800,80 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 611 430,68 zł

WKŁAD WŁASNY: 94 790,05 zł

 

 

Projekt skierowany jest do 84 osób (44 Kobiet, 40 Mężczyzn), które jednocześnie:

- są zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem

- mieszkają, uczą się (w rozumieniu KC) na obszarze woj. opolskiego

- pozostają bez pracy (bezrobotne o ustalonym III profilu pomocy lub bierne zawodowo)

Pierwszeństwo w projekcie będą miały osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (z powodu więcej niż 1 przesłanek), korzystających z POPŻ oraz osoby niepełnosprawne

 

 

 

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

- Indywidualną diagnozę społeczno-zawodową UP z tworzeniem Indywidualnego Planu Działania 1 os/4 godz./1 dzień

- Blok miękkich kompetencji społecznych, w tym:

                               -Indywidualne poradnictwo psychologiczno-społeczne 1 os/8 godz./ 2 dni x 4 godz.

                               -Grupowy trening interpersonalny 1 gr/12 os/48 godz.;

- Blok miękkich kompetencji zawodowych, w tym warsztaty z zakresu:

                               - Zawodowe kompetencje interpersonalne 1 gr/16 godz.

                               - Rynek pracy i warsztat edukacyjny 1 gr/ 16 godz.

                               - Warsztat autoprezentacji 1 gr/16 godz.

- Płatne szkolenia zawodowe w wymiarze 120 godz.

- Staże zawodowe oraz stypendium stażowe w wysokości 2000 brutto/osoba

-Indywidualne pośrednictwo pracy 1 os/8 godz.

-Wynagrodzenie dla asystentów dla 20 osób z niepełnosprawnościami

-Poradnictwo prawne i obywatelskie dla uczestników projektu- 8 godz./miesiąc

 

 

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

 

Projekt realizowany jest w ramach VIII OSI PRIORYTETOWEJ RPO WO 2014-2020 Integracja społeczna DZIAŁANIE 08.02 - Włączenie społeczne, CEL TEMATYCZNY 09 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją,  PRIORYTET INWESTYCYJNY 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie.

Copyright © Fundacja Pan Lublin 2013. All rights reserved.
Projekt: Pro2DStudio & Antara