SZYBKI KONTAKT

+48 (81) 74 50 500

WSPARCIE MAILOWE

O projekcie

 

 

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk informuje, że w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczyna realizację projektu „Bądź aktywny- postaw na siebie” na terenie woj. małopolskiego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Dzałanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ A. Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

 

Projekt realizowany w partnerstwie. 

Liderem projektu jest Fundacja Polskiej Akademii Nauk.

Partnerem projektu jest Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych. 

 

CELEM PROJEKTU jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej wśród 99 osób (55K, 44M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym we wszystkich kategoriach wiekowych, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym: osób bezrobotnych w tym osób o ustalonym III profilu pomocy, osób z niepełnosprawnością z obszaru woj. małopolskiego.

 

REZULTATEM PROJEKTU będzie nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej oraz nabycie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego przez uczestników projektu, co przyczyni się do poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

 

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE:

-identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia w tym m.in. poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej w oparciu o ŚR oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego;

- kompleksowe poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery;

-pośrednictwo pracy,

-warsztaty aktywizacji,

-szkolenia zawodowe,

- 3-miesięczne staże zawodowe.

W zależności od potrzeb: wspieranie osób z niepełnosprawnościami, zwrot kosztów nad osobą zależną dla 20 osób.

Termin realizacji projektu- 01.01.2018 r.- 31.05.2019 r.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 629 023,61 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 384 670,06 zł

WKŁAD WŁASNY: 81 451,18 zł

 

 

Projekt skierowany jest do 99 osób (55 Kobiet, 44 Mężczyzn), które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, mieszkających, uczących się  (w rozumieniu KC) na obszarze woj. małopolskiego, w szczególności:

- osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,

- osoby korzystające z Programu OPŻ

- osoby pozostające bez pracy (bezrobotne o ustalonym III profilu pomocy)

- osoby niepełnosprawne

- osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastepczą

- osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestepczości

- osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych  i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Projekt zakłada udział społeczności romskiej, o ile te osoby są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Pierwszeństwo udziału w projekcie  i dodatkowe punkty będą miały osoby:

-zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych,

-zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społ. (z powodu więcej, niż 1 przesłanek),

- korzystających z POPŻ a zakres wsparcia w projekcie nie będzie powielać dotychczasowego wsparcia,

-z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym,

- z niepełnosprawnością sprzężoną,

- z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną,

- z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

- osoby o ustanowionym III profilu pomocy,

- osoby mieszkające na terenie powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi.

 

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

- Identyfikację indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika 1 os/4 godz./1 dzień

- Blok miękkich kompetencji społecznych, w tym:

·         Indywidualne poradnictwo psychologiczno-społeczne 1 os/8 godz.

·         Grupowy trening interpersonalny 1 gr/48godz (6 dni)

- Blok miękkich kompetencji zawodowych, w tym warsztaty z zakresu:

·   Zawodowe kompetencje interpersonalne 1 gr/16 godz.

·   Rynek pracy i warsztat edukacyjny 1 gr/ 16 godz.

·   Warsztat autoprezentacji 1 gr/16 godz.

- Płatne szkolenia zawodowe w wymiarze 120 godz.

- Staże zawodowe

- Indywidualne pośrednictwo pracy 1 os/8 godz.

- Wynagrodzenie dla asystentów osobistych osób z niepełnosprawnościami (dla 42 uczestników).

 

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ A. Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia

Copyright © Fundacja Pan Lublin 2013. All rights reserved.
Projekt: Pro2DStudio & Antara