SZYBKI KONTAKT

+48 (81) 74 50 500

WSPARCIE MAILOWE

Slider głównySlider głównySlider głównySlider głównySlider główny

Najbliższe szkolenia

24.04.2018
Zasady naliczania oraz rola opłaty skarbowej w postępowaniu administracyjnym.
20.04.2018
Zadania starosty jako organu nadzorującego stowarzyszenia. Działalność stowarzyszeń rejestrowych...
19.04.2018
Współczesna kancelaria i archiwum zakładowe. Prawo archiwalne w praktyce. Elementy elektronicznego..

Wydarzenia

System Certyfikacji VCC

Od grudnia 2013 r. jesteśmy partnerem Vocational Competence Certificate (VCC). Jest to system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych zgodny z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, inicjatywą Unii Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” (zakładającą dostęp Europejczyków do kształcenia zawodowego przez całe życie) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.vccsystem.eu.

 

 

 


Dołącz do nas

Zapoznaj się z naszą obszerną ofertą i dołącz do nas!

Aktualności

27.02.2018
Szkolenie Współczesna kancelaria i archiwum zakładowe. Prawo archiwalne w praktyce. Elementy elektro

 

 

                W dn. 27.02.2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: "Współczesna kancelaria i archiwum zakładowe. Prawo archiwalne w praktyce. Elementy elektronicznego zarządzania dokumentacją". Celem szkolenia był rozwój umiejętności w zakresie prawidłowego prowadzenia teczek akt spraw, znakowania spraw oraz prawidłowej i sprawnej realizacji procesu obiegu dokumentów, przekazywania dokumentów pomiędzy komórkami organizacyjnymi i archiwizowania dokumentacji.

 

W PROGRAMIE M.IN.:

- Akty prawa polskiego dotyczące postępowania z dokumentacją – przegląd i omówienie podstawowych konstrukcji.

- Formy ochrony prawnej dokumentacji w Polsce. Obowiązki aktotwórców wynikające z przepisów prawa.

- Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub przekształcenia jednostki organizacyjnej.

- Rola komórek organizacyjnych w obiegu dokumentacji.

- Elektroniczny obieg dokumentacji w podmiocie (eod) a elektroniczny system zarządzania dokumentacją (ezd) – wyjaśnienie zasad działania i podstawowych różnic. Wprowadzenie     

  do stosowania systemów teleinformatycznych.

- I wiele innych...

 

Adresatami szkolenia byli głównie pracownicy instytucji administracji rządowej i samorządowej oraz ich jednostek organizacyjnych, odpowiedzialni za prawidłowy obieg i archiwizowanie dokumentacji w jednostce.

 

Szkolenie poprowadziła Pani Renata Gąsior - ​Kierownik Oddziału Nadzoru w Archiwum Państwowym w Lublinie. Ponadto pełni funkcję sekretarza w Stowarzyszeniu Archiwistów Polskich Oddział w Lublinie. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia kancelaryjno-archiwalne dla pracowników administracji podmiotów sektora państwowego i prywatnego, jest także trenerem w lubelskim oddziale Krajowego Centrum Edukacji Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.


26.02.2018
Wachlarz kompetencji zawodowych

 

 

          W ramach realizacji projektu "Wachlarz kompetencji zawodowych" w dniu 26.02.2018r. rozpoczęło się pierwsze z ze szkoleń dla Technikum nr 1 w ZSP nr 1. Kurs "Transport towarów niebezpiecznych drogą lądową ADR" jest elementem programu rozwoju kształcenia zawodowego. Dotychczas wzięło w nim udział 10 uczniów. 

 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników danego przedsiębiorstwa, zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych oraz dla osób szukających zatrudnienia w firmach zajmujących się przewozem towarów niebezpiecznych lub czynnościami z nim związanymi. Szkolenie jest zgodne z 1.3 i 8.2.3 Umowy ADR. Według Umowy ADR pracodawca zobowiązany jest zapewnić, aby każdy pracownik został przeszkolony przed podjęciem obowiązków związanych z towarami niebezpiecznymi.

 

Tematyka szkolenia porusza:

-regulacje prawne, klasyfikację towarów niebezpiecznych, pakowanie, oznakowanie, zwolnienia z wymagań transportowych, dokumenty wymagane przy przewozie, sposoby przewozu.

-stosowane pojazdy – ich oznakowanie, konstrukcję i wyposażenie.

-obowiązki poszczególnych uczestników przewozu takich jak: pracowników zatrudnionych przez przewoźnika lub nadawcę, pracowników dokonujących załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracowników firm spedycyjnych lub wysyłkowych oraz kierowców innych niż posiadający zaświadczenie zgodne z 8.2.1, zaangażowanych w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych

-postępowanie w sytuacjach awaryjnych. 

 


15.02.2018
Szkolenie Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok 2018/2019
 

 

          W dn. 15.02.2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: "Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok 2018/2019". Celem szkolenia było omówienie nowych zasad organizacji pracy placówki oświatowej, praca na przykładowych arkuszach wg nowych planów nauczania i nowych zasad przy jednoczesnym wskazywaniu rozwiązań prowadzących do optymalizacji wydatków oświatowych.

 

W PROGRAMIE M.IN.:

- Obowiązujące przepisy i terminy w zakresie opracowania arkuszy dla szkół i przedszkoli.

- Organizacja przedszkola / oddziału przedszkolnego - rozwiązania obowiązkowe i opcjonalne.

- Arkusze organizacyjne jako narzędzie planistyczne w pracy samorządu.

- Czas pracy nauczyciela, czyli jak planować pracę w arkuszu.

- Kształtowanie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczyciela oraz wysokości ich wynagrodzenia przez prawo lokalne – prawidłowe czytanie dokumentacji i rozumienie       lokalnych uchwał w zakresie ustawy o finasowaniu zadań w oświacie.

- Kompetencje i uprawnienia w zakresie  nadzoru nad organizacją szkół i przedszkoli: organu prowadzącego, Kuratorium Oświaty, RIO, NIK, związków zawodowych.

 

Adresatami szkolenia byli przed wszystkim ​przedstawiciele organów prowadzących placówki oświatowe, dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i przedszkoli oraz wszystkie osoby odpowiedzialne za przygotowanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli. Temat spotkania okazał się być interesujący i potrzebny, gdyż wzięło w nim udział 41 osób. 

 

Szkolenie poprowadziła Pani Elżbieta Rabenda - Wieloletni praktyk oświatowy, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Przez ponad dziesięć lat jako naczelnik nadzorowała szkoły i placówki oświatowe z pozycji organu prowadzącego. Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Członek OSKKO. Kontroler szkół i przedszkoli niepublicznych. Autorka licznych publikacji dla wydawnictwa MUNICIPIUM S.A, prelegentka konferencji ogólnopolskich, seminariów tematycznych. Z jej szkoleń i warsztatów skorzystało do tej pory ponad 5000 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli. Ekspert z listy MEN (debaty na temat zmian w oświacie). Odznaczona Medalem KEN.

 


04.01.2018
"Bądź aktywny- postaw na siebie" - województwo Opolskie

 

 

 

Fundacja Polskiej Akademi Nauk, informuje, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. rozpoczyna realizację projektu: „Bądź aktywny- postaw na siebie” na terenie województwa opolskiego.

 

Więcej informacji


04.01.2018
"Bądź aktywny- postaw na siebie" - województwo Małopolskie

 

  

 

 

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk razem z Fundacją Centrum Rozwiązań Biznesowych rozpoczyna realizację projektu: „Bądź aktywny- postaw na siebie” na terenie województwa małopolskiego.

 

 

Wiecej informacji 


21.12.2017
Wachlarz kompetencji zawodowych - Miasto Zamość

 

 

 

   

       

     Fundacja Polskiej Akademii Nauk, informuje o realizacji projektu „Wachlarz kompetencji zawodowych” w terminie  01.09.2017-31.12.2019r. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 12.4. Kształcenie zawodowe. 

 

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 4 szkołach prowadzowadzonych przez Miasto Zamość:

 • - Technikum nr 1,
 • - Technikum nr 2  
 • - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
 • - Technikum nr 5

w wyniku, którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie 562 uczniów (339K i 223M) na lokalnym i regionalnym rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształcenia poprzez realizację kompleksowego programu rozwoju kształcenia zawodowego.

 

Projekt skierowany jest do następującej grupy docelowej:

 • 4 szkoły tj. technikum nr 1 (w ZSP nr1), technikum nr 2 i zsz (w ZSP nr2), technikum nr 5 (w ZSP nr5)
 • 562 uczniów (342K i 232M) kształcących się w technikum nr 1 (ZSP nr1), technikum nr 2 i zsz (ZSP nr2), technikum nr 5 (ZSP nr5) prowadzonych przez Miasto

             Zamość

 • - 22 nauczycieli (12K i 10M) zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodowych kształcących w ww. szkołach,

 

Więcej informacji


20.12.2017
Projekt Współpraca kluczem do sukcesu

 

                                

 

 

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk od 1 września 2016r. realizuje projekt „Współpraca kluczem do sukcesu”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie: 08.06. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

 

W projekcie może wziąć udział:

170 uczniów (w tym 100 kobiet) z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu uczęszczających do szkół:

 • -Technikum Hotelarskie,
 • -Technikum Ekonomiczne,
 • -Technikum Zawodowe w zawodach: kelner, kucharz, technik informatyk, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy.

 

40 uczniów (w tym 25 dziewcząt) z Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu uczęszczających do:

 • -Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

 

Wsparciem projektu zostanie objętych także 16 nauczycieli (6 z Zespołu Szkół nr 2 oraz 10 z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich).

 

Dotychczas 85 osób odbyło staż, w ramach realizacji projektu. 

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony szkoły - Współpraca kluczem do sukcesu 

 

Więcej informacji

 

 


20.12.2017
Projekt Nowa jakość kształcenia zawodowego

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk od 1 września 2016r. realizuje projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie: 08.06. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

 

W projekcie może wziąć udział 123 uczniów (w tym 67 dziewcząt) Technikum Morskiego kształcących się w zawodach technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali. 

 

Dotychczas 59 osób odbyło staż, w ramach realizacji projektu. 

 

Więcej informacji


07.12.2017
Szkolenie - Kodeks postępowania administracyjnego po pierwszym półroczu znowelizowanych przepisów

 

        W dn. 6.12.2017 r.  w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: "Kodeks postępowania administracyjnego po pierwszym półroczu znowelizowanych przepisów". Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych aspektów kodeksu postępowania administracyjnego popierwszym półroczu stosowania znowelizowanych przepisów.

 

 

 

Szkolenie poprowadziła Pani Ewa Plesnarowicz-Durska - Radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

 


06.12.2017
Szkolenie - Podstawy prawne funkcjonowania samorządowych instytucji kultury

           

           W dn. 5.12.2017 r.  w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: "Podstawy prawne funkcjonowania samorządowych instytucji kultury".  Celem szkolenia było omówienie najważniejszych aspektów podstaw prawnych funkcjonowania samorządowych instytucji kultury oraz praktycznego zastosowania przepisów ich dotyczących. Dla uczestników była to okazja do atualizacji wiedzy w zakresie podstaw prawnych, dotyczących funkcjonowania samorządowych instytucji kultury. 

 

 

Szkolenie poprowadziła Pani Ewa Plesnarowicz-Durska - Radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

 

   


 < 1 2 3 4 >  Last ›

Copyright © Fundacja Pan Lublin 2013. All rights reserved.
Projekt: Pro2DStudio & Antara