SZYBKI KONTAKT

+48 (81) 74 50 500

WSPARCIE MAILOWE

Slider głównySlider głównySlider głównySlider głównySlider główny

Najbliższe szkolenia

01.03.2018
Aktualne problemy realizacji świadczeń z pomocy społecznej z uwzględnieniem orzecznictwa administra
27.02.2018
Współczesna kancelaria i archiwum zakładowe. Prawo archiwalne w praktyce. Elementy elektronicznego..
26.02.2018
Opłata planistyczna oraz skutki finansowe dla gmin wynikające miejscowych planów zagospodarowania...

Wydarzenia

System Certyfikacji VCC

Od grudnia 2013 r. jesteśmy partnerem Vocational Competence Certificate (VCC). Jest to system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych zgodny z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, inicjatywą Unii Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” (zakładającą dostęp Europejczyków do kształcenia zawodowego przez całe życie) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.vccsystem.eu.

 

 

 


Dołącz do nas

Zapoznaj się z naszą obszerną ofertą i dołącz do nas!

Aktualności

15.11.2017
PROJEKT DOTACYJNY - NOWE MIEJSCA PARCY

     

 

            Fundacja Polskiej Akademii Nauk od 1 Lutego 2017r. realizuje projekt „Nowe miejca pracy”, którego celem jest  jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy na obszarze województwa lubelskiego poprzez udzielenie 50 osobom bezrobotnym, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobietom, osobom powyżej 50 roku życia oraz osobom o niskich kwalifikacjach, wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz 40 osobom wsparcia w postaci przyznania środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wsparciem pomostowym do 31 lipca 2018 r.

 

Dotychczas dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej otrzymało 35 osób. 

Obecnie rekrutacja uczestników do tego projektu nie jest prowadzona. 

 

Więcej informacji


13.11.2017
Projekt Lubelska Akademia Kwalifikacji

  

 

        Informujemy, iż w ramach projektu ostatnia grupa uczestników odbywa w terminie od 13.11.2017 r. do 8.12.2017 r. szkolenie zawodowe z zakresu „Asystent montera instalacji OZE z Autodesk”. Wymiar szkolenia obejmuje 138 godzin zajęć.

Do końca listopada br. 37 uczestników projektu ukończyło staże zawodowe. Z kolei 20 osób realizuje staże zawodowe pozwalające zdobyć doświadczenie zawodowe oraz pogłębiające zdobytą wiedzę podczas szkoleń zawodowych.

 

Uczestnicy odbywają staże w przedsiębiorstwach związanych z tematyką odbywanych szkoleń, tj. „Wizażysta/-tka”, „Grafik komputerowy”, „Pracownik obsługi biurowej” oraz „Asystent montera instalacji OZE z Autodesk”.

 

Więcej informacji 


04.09.2017
Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli

 

 

Szanowni Państwo,

 

              Fundacja Polskiej Akademii Nauk, informuje o realizacji projektu „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli” w terminie  01.09.2017-31.12.2019r. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 12.4. Kształcenie zawodowe. 

 

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności, jakości i efektywności kształcenia zawodowego, w Technikum Pszczelarskim w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli kształcącym w zawodzie technik pszczelarz. W wyniku, którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie 100 uczniów (45K, 55M).

 

Projekt skierowany jest do następującej grupy docelowej:

 • -100 uczniów(45K, 55M) kształcących się w Technikum Pszczelarskim
 • -5 nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu (5M) kształcących w ww. szkole.

 

Projekt zakłada realizację programu rozwoju kształcenia zawodowego na rzecz szkoły, uczniów i nauczycieli, który obejmuje następujące formy:

 • -Doposażenie 1 szkoły - technikum Pszczelarskiego poprzez zakup sprzętu/wyposażenia
 • -Dodatkowe zajęcia/kursy/szkolenia specjalistyczne dla 100 uczniów
 • -Szkolenia/kursy doskonalące umiejętności dla 5 nauczycieli/instruktorów
 • -Staże dla 60 uczniów technikum pszczelarskiego

 


01.07.2017
Wysoka jakość kształcenia ogólnego w Gminie Wilkołaz

   

 

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, jako Partner Gminy Wilkołaz, informuje o realizacji projektu „Wysoka jakość kształcenia ogólnego w Gminie Wilkołaz” w terminie 01.07.2017-30.06.2019r. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 12.2. Kształcenie ogólne. 

 

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy u 234 uczniów (112 K i 122 M) z 3 szkół podstawowych oraz gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wilkołaz, poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych :

- wyrównawczych (z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych),

- rozwijających kompetencje (ICT, matematyka, przedmioty przyrodnicze, języki obce).

Zajęcia będą prowadzone przy wykorzystaniem metod nauczania opartych na metodzie eksperymentu i indywidualnym podejściu do ucznia oraz nowoczesnych materiałów dydaktycznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 42 nauczycieli (36 K i 6 M) przyczyniających się do wzrostu jakości usług edukacyjnych w obszarze kształcenia ogólnego.

 

Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Wilkołazie, Szkole Podstawowej w Ostrowie oraz w Szkole Podstawowej w Marianówce. 

 

Więcej informacji

 


16.05.2017
Informacja o wyborze wykonawcy

Informujemy, iż wykonawcą usługi wybranego w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych w standardzie ECCC lub równoważnym dla uczestników Projektu „Lubelska Akademia Kwalifikacji” nr POWR.01.02.01-06-0094/16-00 realizowanego w ramach, Oś priorytetowa 1. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego jest

 

Centrum Szkoleniowo Doradcze Jacek Daniel, ul. Lwowska 13 R, 22-100 Chełm


28.04.2017
II OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM MIKROBIOLOGICZNE „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” Lublin, 29 - 30 czerwca

 

II OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM MIKROBIOLOGICZNE „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” 

Lublin, 29 - 30 czerwca 2017 roku

             

 

         Serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym – „Metagenomy różnych środowisk”. Do udziału w Sympozjum zachęcamy pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny i specjalności wiążące się z problematyką obrad. Miejscem sympozjum będzie Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin).

 

Szczegóły do pobrania w załącznikach :

Komunikat II - metagenomy_26_04_2017.docx

Załącznik nr 1_karta_zgłoszenia_streszczenie

 

03.04.2017
Projekt Dobre wykształcenie - Lepsza Praca

 

Szanowni Państwo,

 

                Fundacja Polskiej Akademii Nauk, jako Partner Powiatu Parczewskiego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie, informuje o realizacji projektu „Dobre wykształcenie - Lepsza Praca” w terminie 01.04.2017-31.08.2018r. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 12.4. Kształcenie zawodowe. 

 

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności, jakości i efektywności kształcenia zawodowego, w wyniku, którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie dla 240 uczniów (95K i 145M).

 

Projekt skierowany jest do :

4 Szkół z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie takich jak :

 • - Technikum fryzjerskie,
 • - Technikum żywienia i usług gastronomicznych,
 • - Technikum informatyczne,
 • - Technikum pojazdów samochodowych

 

Jest to 240 uczniów(95K i 145M) klas I-IV kształcących się w ww. technikach (ZSP) oraz 11 nauczycieli (6K i 5M) zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących w ww. ZSP w technikach.

 

Projekt zakłada objęcie i realizację kompleksowego programu rozwoju kształcenia zawodowego na rzecz szkół, uczniów i nauczycieli, który obejmuje:

 • - Doposażenie ZSP/techników (poprzez zakup sprzętu/materiałów dydaktycznych do pracowni praktycznych    nauk zawodów.
 • - Dodatkowe zajęcia/kursy/szkolenia specjalistyczne dla uczniów technikum
 • - Szkolenia/kursy doskonalące umiejętności nauczycieli zaw. i instruktorów praktycznej nauki zawodu.
 • - Staże dla uczniów technikum.

01.04.2016
Młodzi - Aktywni - Doświadczeni na lubelskim rynku pracy

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

jest nam bardzo miło poinformować, że z dniem 1 maja 2016 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk rozpoczęła realizację projektu „Młodzi – Aktywni – Doświadczeni na lubelskim rynku pracy”.Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

1. Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),

2. Nie kształcą się (w trybie dziennym),

3. Nie szkolą się.

 

Jednocześnie uczestnicy projektu (zarówno kobiety, jak mężczyźni) to osoby, które zamieszkują na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

 

Szczególnie zapraszamy do udziału w projekcie osoby niepełnosprawne oraz z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym (pierwszeństwo przyjęcia).

 

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

 - Poradnictwa psychologiczno – zawodowego,

 - Pośrednictwa pracy,

 - Wsparcia Tutora przez cały okres udziału w projekcie,

 - Szkoleń zawodowych, takich jak:

1. Spawanie elektryczne w osłonie gazów aktywnych – MAG,

2. Kosmetyczka,

3. Pracownik obsługi biurowej,

4. Przedstawiciel handlowy/ techniki sprzedaży,

5. Monter urządzeń energii odnawialnej,

- płatnych staż przez okresu trzech miesięcy w wybranym przedsiębiorstwie (w branży spójnej z kierunkiem szkolenia).

 

W projekcie zagwarantowano jednorazowe stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości 997 zł za każdy miesiąc stażu. 

 

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania udziału w projekcie i skorzystania ze wsparcia!

 

Prosimy o przekazanie informacji o projekcie osobom spełniającym kryteria uczestnictwa i zainteresowanym zdobyciem konkretnego doświadczenia zawodowego i umiejętności cenionych na rynku pracy!

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane w Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

                          


01.02.2016
POLSKA AKADEMIA NAUK W TVP3 LUBLIN

W dniu 30 stycznia ukazał się nowy odcinek programu poświęconego nauce, naukowcach i uczelniach Lubelszczyzny, który jest emitowanym w TVP3 Lublin. W odcinku znajduje się wywiad z prof. Tomaszem Trojanowskim i prof. Janem Glińskim - prezesami Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Lublinie.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, który znajduje się w linku poniżej. Dzięki niemu będą mogli Państwo bliżej poznać działalność Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie:

 

http://lublin.tvp.pl/23827408/30-stycznia-2016

 

 


29.01.2016
SZKOLENIA DOFINANSOWANE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Szanowni Państwo,

Oferujemy kompleksową organizację szkoleń dofinansowanych w 80% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). W 2016 roku mogą Państwo pozyskać wsparcie z KFS na szkolenie pracowników w trzech priorytetach:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych;

2) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

3) wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art.150 f ust 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (do 30 roku życia).
 

Pracownicy Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie bezpłatnie pomogą Państwu wypełnić wniosek oraz pozostałe wymagane dokumenty.

 

W celu skorzystania z dofinansowania na szkolenie pracowników należy:

1. dokonać rozpoznania swoich potrzeb edukacyjnych,

2. nawiązać z nami kontakt w celu ustalenia kosztów szkolenia, terminu, programu i innych aspektów organizacyjnych,

3. przygotować i złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy oraz monitorować jego rozpatrzenie.

 

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający
z kształcenia wspieranego środkami KFS , a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu. Również pracodawca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS.

     

Szczegółowych informacji udziela zespół doradców pod numerem telefonu 81 745 05 00 lub 81 745 06 00. E-mail kontaktowy: a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl.

 

Więcej informacji na temat dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego znajdą Państwo na stronie www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/rok-2016 lub na stronie właściwego urzędu pracy.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 


 < 1 2 3 4 >  Last ›

Copyright © Fundacja Pan Lublin 2013. All rights reserved.
Projekt: Pro2DStudio & Antara