SZYBKI KONTAKT

+48 (81) 74 50 500

WSPARCIE MAILOWE

Slider głównySlider głównySlider głównySlider głównySlider główny

Najbliższe szkolenia

08.06.2018
Czas pracy, praca w niedziele i święta - zakazy i możliowści zatrudnienia.
04.06.2018
Zarządzanie opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Likwidacja zaległości i nadpłat w opłacie
17.05.2018
Zadania starosty jako organu nadzorującego stowarzyszenia. Działalność stowarzyszeń rejestrowych...

Wydarzenia

System Certyfikacji VCC

Od grudnia 2013 r. jesteśmy partnerem Vocational Competence Certificate (VCC). Jest to system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych zgodny z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, inicjatywą Unii Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” (zakładającą dostęp Europejczyków do kształcenia zawodowego przez całe życie) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.vccsystem.eu.

 

 

 


Dołącz do nas

Zapoznaj się z naszą obszerną ofertą i dołącz do nas!

Aktualności

27.04.2018
Nowe kwalifikacje - nowe możliwości

               Informujemy, iż z dniem 18 kwietnia br. w ramach projektu „Nowe kwalifikacje- nowe możliwości” zakończyła się realizacja zadania „Staże zawodowe”. Przypominamy, że w ramach niniejszego projektu staże zawodowe na stanowiskach związanych z profilami szkoleń zawodowych odbyło 60 uczestników.


26.04.2018
Bądź Aktywny - postaw na siebie - Małopolska

 

 

              Informujemy, iż w terminie 23- 26 kwietnia br. pierwsza grupa Uczestników Projektu „Bądź aktywny- postaw na siebie” bierze udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym, w ramach których opracowane zostaną Indywidulane Plany Działania. Na postawie IPD określona zostanie diagnoza potencjału, predyspozycji, zasobów, problemów i potrzeb Uczestników/Uczestniczek oraz sprecyzowana zostanie dalsza ścieżka udziału w projekcie, umożliwiająca podjęcie zatrudnienia.


24.04.2018
Bądź aktywny- postaw na siebie - Opole

 

          Informujemy, iż w terminie 12- 18 kwietnia br. pierwsza grupa Uczestników Projektu „Bądź aktywny- postaw na siebie” zrealizowała indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, w ramach których opracowane zostały Indywidulane Plany Działania. Na postawie IPD określono diagnozę potencjału, predyspozycji, zasobów, problemów i potrzeb Uczestników/Uczestniczek oraz sprecyzowana została dalsza ścieżka udziału w projekcie, umożliwiająca podjęcie zatrudnienia.

 

W terminie 19-29 kwietnia br. pierwsza grupa Uczestników Projektu bierze udział w indywidualnych spotkaniach z psychologiem w ramach zadania: Blok miękkich kompetencji społecznych. Podczas zajęć psycholog zbiera i poddaje analizie informacje na temat Uczestnika Projektu, określa jego problemy, wyznacza plan działania. Spotkania służą dokonaniu przeglądu wykształcenia, doświadczenia zawodowego, zainteresowań, umiejętności, cech osobistych i możliwości fizycznych, przeprowadzenia badań z wykorzystaniem testowych standaryzowanych narzędzi, określeniu indywidualnych predyspozycji/preferencji Uczestników Projektu.

 

​Druga grupa Uczestników Projektu „Bądź aktywny- postaw na siebie”, w terminie 20- 27 kwietnia br. realizuje indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, w ramach których opracowywane są Indywidulane Plany Działania. Na postawie IPD określona zostanie diagnoza potencjału, predyspozycji, zasobów, problemów i potrzeb Uczestników/Uczestniczek oraz sprecyzowana zostanie dalsza ścieżka udziału w projekcie, umożliwiająca podjęcie pracy.


23.04.2018
Szkolenie Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w sektorze finansów publicznych, jednostkach oświat

 

 

     W dn. 13.04.2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w sektorze finansów publicznych, jednostkach oświaty i sektorze prywatnym. Według aktualnego stanu prawnego po zmianach przepisów w 2018 roku". Celem szkolenia było ​usystematyzowanie wiedzy na temat standardów kontroli zarządczej i rozwój umiejętności zastosowania jej w praktyce. Wzrost kompetencji w zakresie samodzielnego  opracowywania niezbędnych dokumentów i wdrażania standardów kontroli zarządczej w jednostce.

 

W programie między innym : 

OGÓLNE WIADOMOŚCI nt. ZFŚS - ZAGADNIENIA ZWIĄZANE   Z GOSPODAROWANIEM ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

- podstawowe definicje

- tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie obowiązujących przepisów po zmianach od 2017 roku       

- wysokości odpisów na 2018 rok i zwiększenia na ZFŚS .

- Ustalanie przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

 

CHARAKTERYSTYKA ZFŚS      

- przeznaczenie funduszu socjalnego ,kryteria socjalne

- osoby uprawnione ustawowo do świadczeń z ZFŚS

- zasady przyznawania świadczeń i usług socjalnych – ustalanie kryteriów socjalnych 

 

ZFŚS  a   ROLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH.

OPODATKOWANIE ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH –  istotne zmiany od 2018 roku.

ROLA KOMISJI SOCJALNEJ LUB PRACOWNIKA SŁUŻBY SOCJALNEJ                  

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI  ZFŚS

- obowiązki pracodawcy jako administratora funduszu

- nieprawidłowości w wydatkowaniu środków i gospodarowaniu  ZFŚS.   

- usługi i świadczenia, których z funduszu socjalnego finansować się nie powinno

- odpowiedzialność za nieprawidłowe gospodarowanie środkami Funduszu Socjalnego 

 

WYMAGANA DOKUMENTACJA SOCJALNA

 

- regulamin gospodarowania środkami ZFŚS odpowiadający specyfice pracodawcy i zasady opracowywania regulaminu

- tabela dopłat do świadczeń i usług działalności socjalnej

- plan rzeczowo – finansowy

- dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej

 

Szkolenie poprowadził Pan Robert Zajdel - Pracownik samorządowy, praktyk, wieloletni trener z zakresu kadr, prawa pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.


16.04.2018
Szkolenie Korzystanie z wizerunku. Uwarunkowania prawne

 

 

    W dn. 11.04.2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: "Korzystanie z wizerunku. Uwarunkowania prawne". Celem szkolenia było zapoznanie uczestników ze stanem prawnym w zakresie korzystania z wizerunku i jego ochrony, analiza uwarunkowań formalnych, związanych z korzystaniem z wizerunku (sygnalizacja zagrożeń) oraz przegląd orzecznictwa sądowego. 

 

 

W programie między innym : 

- Istota wizerunku - dobro osobiste,

- Wizerunek a prawa autorskie - fotografie,

- Zgoda na wykonanie wizerunku,

- Zgoda na rozpowszechnienie - zasada ustawowa i wyjątki od niej,

- Korzystanie z wizerunków dzieci,

- Ogólne zasady ochrony z kodeksu cywilnego,

- Korzystanie z wizerunku w celach reklamowych (promocyjnych),

- Korzystanie z wizerunków autorów, cele wydawnicze,

- Aspekty formalne - oświadczenia, umowy,

- Korzystanie z wizerunków osób zmarłych.

 

Szkolenie poprowadził Pan Rafał Golat - Radca prawny w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, autor licznych publikacji książkowych i prasowych, w tym z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych (m. in. Prawo autorskie i prawa pokrewne, Skrypty Becka, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


26.03.2018
Przedsiębiorcy to MY! - aktualności

         „Przedsiębiorcy to my” projekt, którego celem jest utworzenie na terenie Województwa Lubelskiego 50 nowych, trwałych mikroprzedsiębiorstw. Obecnie trwa wypłata kolejnych transz wsparcia pomostowego dla osób, które otrzmały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

 


23.03.2018
Nowe miejsca pracy - aktualności

      „Nowe miejsca pracy” projekt, którego celem jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy na obszarze województwa lubelskiego poprzez udzielenie 50 osobom bezrobotnym, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobietom, osobom powyżej 50 roku życia oraz osobom o niskich kwalifikacjach, wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz 40 osobom wsparcia w postaci przyznania środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wsparciem pomostowym.

Obecnie trwa wypłata kolejnych transz wsparcia pomostowego dla osób, które otrzmały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

 


21.03.2018
Bądź Aktywny - postaw na siebie (Województwo Opolskie)

          

 

           Informujemy, iż z dniem 19.03.2018r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk podpisała z Departamentem Koordynacji Programów Operacyjnych UM WO umowę o dofinansowanie projektu "Bądź aktywny - postaw na siebie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 8. Integracja społeczna, Działanie 8.2 Włączenie społeczne. nr RPOP.08.02.00-16-0015/17. 

 

Informacje o projekcie znajdują się w - "Bądź aktywny - postaw na siebie"


19.03.2018
Regulacje stanu prawnego dróg w świetle nowelizacji przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem zmian

 

               W dn. 19.03.2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: "Regulacje stanu prawnego dróg w świetle nowelizacji przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawa geodezyjnego". Celem szkolenia było poznanie przez uczestników praktycznych przykładów procedur regulacji stanów prawnych nieruchomości drogowych i sposobów finansowania inwestycji drogowych.

 

W programie między innym : 

 

1. Prace dotyczące przygotowania dokumentacji geodezyjno - kartograficznej i geodezyjno - prawnej niezbędne do:

    - regulowania stanu prawnego gruntów pod drogami publicznymi,

    - do realizacji inwestycji drogowych na drogach publicznych

2. Inwentaryzacja naniesień na nieruchomościach przeznaczonych pod pasy dróg.

3. System punktów referencyjnych dla dróg publicznych.

4. Etapowanie prac:

    - pozyskiwanie dokumentacji prawnej,

    - analiza dokumentów i według potrzeby przygotowanie mapy z projektem podziału,

  -projekt wniosku do wojewody o wydanie decyzji stwierdzającej prawo własności nieruchomości

   „drogowych”,

    - projekt wniosku o wydanie KW.

5. Aktualizacja baz danych systemu informatycznego na przykładzie SGEN - ewidencja nieruchomości zajętych.

 

Szkolenie poprowadził Pan Ryszard Podladowski - Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik samorządowy, specjalizacja – rynek nieruchomości, wykładowca akademicki, autor strategii zarządzania nieruchomościami dla PAN, PKP SA., projektów rewitalizacji z funduszy UE, ustalenie stanów prawnych nieruchomości, zwroty nieruchomości, hybrydowe modele Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Aktualnie Zastępca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

 

 


16.03.2018
Szkolenie CZAS PRACY, PRACA W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA – ZAKAZY I MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 

 

           W dn. 12.03.2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: "Czas pracy, praca w niedzielę i święta - zakazy i możliwości zatrudnienia". Celem szkolenia była aktualizacja wiedzy na temat obecnie obowiązujących przepisów dotyczących czasu pracy i udzielania urlopów oraz ostatnich zmian w prawie. Specjalnie dla uczestników został opracowany skrypt oraz obszerny zbiór wzorów dokumentów związanych z programem szkolenia.

 

W programie między innym : 

 1. - Podstawy prawne ustalania czasu pracy
 2. - Zakaz pracy w niedzielę – nowe unormowania
 3. - Norma a wymiar czasu pracy - różnice pojęciowe
 4. - Okresy obowiązkowego odpoczynku jako limitowanie pracy w ramach systemów i norm czasu pracy obowiązujących kodeksowo
 5. - Systemy czasu pracy
 6. - System ruchomego czasu pracy – art. 140[1] KP
 7. - Okresy rozliczeniowe
 8. - Rozkłady czasu pracy (harmonogramy) według obecnie obowiązujących przepisów
 9. - Praca w niedziele i święta a system czasu pracy
 10. - Godziny nadliczbowe
 11. - Szczególne przypadki rozliczania i ustalania czasu pracy – pracownicy zarządzający zakładem pracy i kierownicy „średniego szczebla”
 12. - Podróże służbowe a czas pracy
 13. - Podnoszenie kwalifikacji a czas pracy
 14. - Dyżury pracownicze
 15. - Zwolnienia i przerwy a czas pracy
 16. - Zasady odpracowywania „wyjść prywatnych”
 17. - Dokumentacja czasu pracy. Zasady prowadzenia dokumentacji wykonywania usług przez zleceniobiorców

 

Szkolenie poprowadził Pan Michał Culepa - Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni redaktor „Serwisu Prawno-Pracowniczego”, współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych. Doświadczony trener i wykładowca, specjalizujący się w zagadnieniach zatrudnienia i wynagradzania w jednostkach publicznych, w tym w samorządzie i oświacie. Autor i współautor licznych artykułów, opracowań i komentarzy z zakresu prawa pracy. Ważniejsze publikacje: Kadry i płace w instytucjach kultury; "13" - dodatkowe wynagrodzenie roczne; Nadgodziny pracowników w jednostkach sektora finansów publicznych; Niewypłacalność pracodawcy – praktyczne zagadnienia; Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej.


 < 1 2 3 4 >  Last ›

Copyright © Fundacja Pan Lublin 2013. All rights reserved.
Projekt: Pro2DStudio & Antara