SZYBKI KONTAKT

+48 (81) 74 50 500

WSPARCIE MAILOWE

Slider głównySlider głównySlider głównySlider głównySlider główny

Najbliższe szkolenia

24.04.2018
Zasady naliczania oraz rola opłaty skarbowej w postępowaniu administracyjnym.
20.04.2018
Zadania starosty jako organu nadzorującego stowarzyszenia. Działalność stowarzyszeń rejestrowych...
19.04.2018
Współczesna kancelaria i archiwum zakładowe. Prawo archiwalne w praktyce. Elementy elektronicznego..

Wydarzenia

System Certyfikacji VCC

Od grudnia 2013 r. jesteśmy partnerem Vocational Competence Certificate (VCC). Jest to system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych zgodny z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, inicjatywą Unii Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” (zakładającą dostęp Europejczyków do kształcenia zawodowego przez całe życie) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.vccsystem.eu.

 

 

 


Dołącz do nas

Zapoznaj się z naszą obszerną ofertą i dołącz do nas!

Aktualności

01.12.2017
Dotacje na zakładanie własnej działalności gospodarczej - Projekt Przedsiębiorcy to MY!

     

 

           Fundacja Polskiej Akademii Nauk od 1 Stycznia 2017r. realizuje projekt „Przedsiębiorcy to my”, którego celem jest utworzenie na terenie Województwa Lubelskiego 50 nowych, trwałych mikroprzedsiębiorstw. Właścicielami będą reprezentantki i reprezentanci grup najbardziej defaworyzowanych na rynku pracy.

 

Jego realizacja odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. Rynek pracy, Działanie: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

 

 

Dotychczas dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej otrzymało 49 osób. 

 

Więcej informacji


30.11.2017
Projekt „Nowe kwalifikacje - nowe możliwości”

 

              Informujemy, że na dzień 30.11.2017 roku w ramach projektu „Nowe kwalifikacje - nowe możliwości” skierowanego do osób przewidzianych lub zagrożonych zwolnieniem, zamieszkujących lub pracujących na terenie województwa lubelskiego, staże zawodowe ukończyło 24 uczestników projektu. Obecnie 35 uczestników odbywa staże zawodowe po odbytych szkoleniach: „Profesjonalny sprzedawca/handlowiec”, „Pracownik obsługi biurowej” oraz „Kierowca kat. C+E”.

 

Więcej informacji


15.11.2017
PROJEKT DOTACYJNY - NOWE MIEJSCA PARCY

     

 

            Fundacja Polskiej Akademii Nauk od 1 Lutego 2017r. realizuje projekt „Nowe miejca pracy”, którego celem jest  jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy na obszarze województwa lubelskiego poprzez udzielenie 50 osobom bezrobotnym, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobietom, osobom powyżej 50 roku życia oraz osobom o niskich kwalifikacjach, wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz 40 osobom wsparcia w postaci przyznania środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wsparciem pomostowym do 31 lipca 2018 r.

 

Dotychczas dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej otrzymało 35 osób. 

Obecnie rekrutacja uczestników do tego projektu nie jest prowadzona. 

 

Więcej informacji


13.11.2017
Projekt Lubelska Akademia Kwalifikacji

  

 

        Informujemy, iż w ramach projektu ostatnia grupa uczestników odbywa w terminie od 13.11.2017 r. do 8.12.2017 r. szkolenie zawodowe z zakresu „Asystent montera instalacji OZE z Autodesk”. Wymiar szkolenia obejmuje 138 godzin zajęć.

Do końca listopada br. 37 uczestników projektu ukończyło staże zawodowe. Z kolei 20 osób realizuje staże zawodowe pozwalające zdobyć doświadczenie zawodowe oraz pogłębiające zdobytą wiedzę podczas szkoleń zawodowych.

 

Uczestnicy odbywają staże w przedsiębiorstwach związanych z tematyką odbywanych szkoleń, tj. „Wizażysta/-tka”, „Grafik komputerowy”, „Pracownik obsługi biurowej” oraz „Asystent montera instalacji OZE z Autodesk”.

 

Więcej informacji 


06.10.2017
Testowanie narzędzia „STEP BY STEP"

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, w związku z realizacją projektu „STEP BY STEP” zaprasza przedstawicieli podmiotów działających na rzecz aktywizacji edukacyjno - zawodowej i integracji społecznej osób młodych  do udziału w testowaniu narzędzia „Model pracy w zakresie wzmocnienia szans na zatrudnienie oraz trwałą integrację z rynkiem pracy NEET”.

Narzędzie jest owocem pracy zespołu ekspertów i stanowi innowacyjne rozwiązanie wspierające aktywizację i trwałą integrację z rynkiem pracy osób młodych 15-29 lat, szczególnie NEET.

 

Do udziału w spotkaniach zapraszamy osoby spełniające kryteria:

1) status przedstawiciela (osoby zatrudnione i współpracujące) podmiotów działających na rzecz aktywizacji edukacyjno - zawodowej i integracji społecznej osób młodych, w tym MUP/PUP-y, OHP, szkoły ponadgimnazjalne, NGO’s statutowo wspierające młodzież (w tym NEET); OPS, PCPR, instytucje pieczy zastępczej, Ośrodki Terapii Uzależnień, Ośrodki readaptacyjne, Poradnie Rodzinne i inne

2) realizacja zadań z zakresu: doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, coachingu, wsparcia psychologicznego

 

Testowanie obejmuje udział w spotkaniach asocjacyjno – szkoleniowych (48 godzin) oraz indywidualnym spotkaniu z coachem (3 godziny).

 

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania udziału w projekcie i skorzystania ze wsparcia!

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest realizowany w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (Formularz zgłoszeniowy) należy dostarczyć do biura projektu osobiście lub drogą pocztową: Fundacja PAN, ul. Turystyczna 44, 20-207 Lublin


04.09.2017
Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli

 

 

Szanowni Państwo,

 

              Fundacja Polskiej Akademii Nauk, informuje o realizacji projektu „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli” w terminie  01.09.2017-31.12.2019r. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 12.4. Kształcenie zawodowe. 

 

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności, jakości i efektywności kształcenia zawodowego, w Technikum Pszczelarskim w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli kształcącym w zawodzie technik pszczelarz. W wyniku, którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie 100 uczniów (45K, 55M).

 

Projekt skierowany jest do następującej grupy docelowej:

 • -100 uczniów(45K, 55M) kształcących się w Technikum Pszczelarskim
 • -5 nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu (5M) kształcących w ww. szkole.

 

Projekt zakłada realizację programu rozwoju kształcenia zawodowego na rzecz szkoły, uczniów i nauczycieli, który obejmuje następujące formy:

 • -Doposażenie 1 szkoły - technikum Pszczelarskiego poprzez zakup sprzętu/wyposażenia
 • -Dodatkowe zajęcia/kursy/szkolenia specjalistyczne dla 100 uczniów
 • -Szkolenia/kursy doskonalące umiejętności dla 5 nauczycieli/instruktorów
 • -Staże dla 60 uczniów technikum pszczelarskiego

 


01.07.2017
Wysoka jakość kształcenia ogólnego w Gminie Wilkołaz

   

 

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, jako Partner Gminy Wilkołaz, informuje o realizacji projektu „Wysoka jakość kształcenia ogólnego w Gminie Wilkołaz” w terminie 01.07.2017-30.06.2019r. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 12.2. Kształcenie ogólne. 

 

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy u 234 uczniów (112 K i 122 M) z 3 szkół podstawowych oraz gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wilkołaz, poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych :

- wyrównawczych (z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych),

- rozwijających kompetencje (ICT, matematyka, przedmioty przyrodnicze, języki obce).

Zajęcia będą prowadzone przy wykorzystaniem metod nauczania opartych na metodzie eksperymentu i indywidualnym podejściu do ucznia oraz nowoczesnych materiałów dydaktycznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 42 nauczycieli (36 K i 6 M) przyczyniających się do wzrostu jakości usług edukacyjnych w obszarze kształcenia ogólnego.

 

Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Wilkołazie, Szkole Podstawowej w Ostrowie oraz w Szkole Podstawowej w Marianówce. 

 

Więcej informacji

 


16.05.2017
Informacja o wyborze wykonawcy

Informujemy, iż wykonawcą usługi wybranego w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych w standardzie ECCC lub równoważnym dla uczestników Projektu „Lubelska Akademia Kwalifikacji” nr POWR.01.02.01-06-0094/16-00 realizowanego w ramach, Oś priorytetowa 1. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego jest

 

Centrum Szkoleniowo Doradcze Jacek Daniel, ul. Lwowska 13 R, 22-100 Chełm


28.04.2017
II OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM MIKROBIOLOGICZNE „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” Lublin, 29 - 30 czerwca

 

II OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM MIKROBIOLOGICZNE „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” 

Lublin, 29 - 30 czerwca 2017 roku

             

 

         Serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym – „Metagenomy różnych środowisk”. Do udziału w Sympozjum zachęcamy pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny i specjalności wiążące się z problematyką obrad. Miejscem sympozjum będzie Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin).

 

Szczegóły do pobrania w załącznikach :

Komunikat II - metagenomy_26_04_2017.docx

Załącznik nr 1_karta_zgłoszenia_streszczenie

 

03.04.2017
Projekt Dobre wykształcenie - Lepsza Praca

 

Szanowni Państwo,

 

                Fundacja Polskiej Akademii Nauk, jako Partner Powiatu Parczewskiego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie, informuje o realizacji projektu „Dobre wykształcenie - Lepsza Praca” w terminie 01.04.2017-31.08.2018r. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 12.4. Kształcenie zawodowe. 

 

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności, jakości i efektywności kształcenia zawodowego, w wyniku, którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie dla 240 uczniów (95K i 145M).

 

Projekt skierowany jest do :

4 Szkół z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie takich jak :

 • - Technikum fryzjerskie,
 • - Technikum żywienia i usług gastronomicznych,
 • - Technikum informatyczne,
 • - Technikum pojazdów samochodowych

 

Jest to 240 uczniów(95K i 145M) klas I-IV kształcących się w ww. technikach (ZSP) oraz 11 nauczycieli (6K i 5M) zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących w ww. ZSP w technikach.

 

Projekt zakłada objęcie i realizację kompleksowego programu rozwoju kształcenia zawodowego na rzecz szkół, uczniów i nauczycieli, który obejmuje:

 • - Doposażenie ZSP/techników (poprzez zakup sprzętu/materiałów dydaktycznych do pracowni praktycznych    nauk zawodów.
 • - Dodatkowe zajęcia/kursy/szkolenia specjalistyczne dla uczniów technikum
 • - Szkolenia/kursy doskonalące umiejętności nauczycieli zaw. i instruktorów praktycznej nauki zawodu.
 • - Staże dla uczniów technikum.

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›

Copyright © Fundacja Pan Lublin 2013. All rights reserved.
Projekt: Pro2DStudio & Antara