SZYBKI KONTAKT

+48 (81) 74 50 500

WSPARCIE MAILOWE

Slider głównySlider głównySlider głównySlider głównySlider główny

Najbliższe szkolenia

08.06.2018
Czas pracy, praca w niedziele i święta - zakazy i możliowści zatrudnienia.
04.06.2018
Zarządzanie opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Likwidacja zaległości i nadpłat w opłacie
17.05.2018
Zadania starosty jako organu nadzorującego stowarzyszenia. Działalność stowarzyszeń rejestrowych...

Wydarzenia

System Certyfikacji VCC

Od grudnia 2013 r. jesteśmy partnerem Vocational Competence Certificate (VCC). Jest to system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych zgodny z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, inicjatywą Unii Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” (zakładającą dostęp Europejczyków do kształcenia zawodowego przez całe życie) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.vccsystem.eu.

 

 

 


Dołącz do nas

Zapoznaj się z naszą obszerną ofertą i dołącz do nas!

Aktualności

12.03.2018
Projekt „Nowoczesna administracja na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego w województwie lubels

 

 

                     

 

            Fundacja Polskiej Akademii Nauk, informuje o realizacji projektu „Nowoczesna administracja na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego w województwie lubelskim”.

 

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału instytucji administracji publicznej w województwie lubelskim do realizacji Good Gevernance z zakresu: edukacji, kultury, gospodarki i społeczeństwa. Na podstawie rozwoju interdyscyplinarnych kompetencji 100 pracowników, w oparciu o współpracę z naukowcami z obszaru nauk humanistycznych i wykorzystanie ich wiedzy eksperckiej.

 

Działania w ramach projektu :

- Diagnoza potencjału jednostek naukowych w obszarze humanistyki do wspierania instytucji administracji publicznej do realizacji Good Governance z zakresu : edukacji, kultury  gospodarki i społeczeństwa.

- Diagnoza luk kompetencji pracowników instytucji administracji publicznej w województwie lubelskim do realizacji Good Governance.

- Opracowanie Programu rozwoju instytucjonalnego administracji publicznej w województwie lubelskim w oparciu o wykorzystanie potencjału humanistyki.

- Warsztaty asocjacyjne pracowników administracji publicznej oraz naukowców-humanistów – rozwijające kompetencje.

- Intermentoring naukowy działań praktycznych i wdrożeniowych pracowników administracji publicznej. W oparciu o rozwinięte kompetencje będzie realizowany intermentoring przez naukowców i ekspertów z obszaru humanistyki dla pracowników instytucji administracji publicznej, którzy będą mieli zapewnione wsparcie w wykonywaniu swoich obowiązków z wykorzystaniem nabytych kompetencji.

- Interdyscyplinarne warsztaty naukowe. Warsztaty są finalną formułą współpracy humanistów z pracownikami administracji. Na podstawie zdobytych kompetencji, intermentoringu humaniści: naukowcy–eksperci wraz z pracownikami administracji publicznej zrealizują wspólne zadanie badawczo-praktyczne.

 

Więcej informacji

 

 


09.03.2018
Bądź Aktywny - postaw na siebie (Województwo Małopolskie) - aktualności

 

 

           Informujemy, iż w chwili obecnej prowadzona jest rekrutacja do projektu. Przypominamy, iż projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego. Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie  do zapoznania się z Regulaminem projektu i zasadami rekrutacji dostępnymi na stronie projektu: .

 


05.03.2018
Bądź Aktywny - postaw na siebie (Województwo Opolskie) - aktualności

 

 

 

 

     

        Informujemy, iż w chwili obecnej prowadzona jest rekrutacja do projektu. Przypominamy, iż projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie województwa opolskiego. Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie  do zapoznania się z Regulaminem projektu i zasadami rekrutacji dostępnymina stronie projektu:

.

 


02.03.2018
Lubelska Akademia Kwalifikacji

 

       

    Informujemy, iż na dzień 2.03.2018 r. w ramach projektu: „Lubelska Akademia Kwalifikacji” 62 uczestników projektu zakończyłoodbywanie staży zawodowych, z kolei 18 uczestników jest w trakcie ich odbywania.

 

         Są one realizowane zgodnie z tematem szkoleń zawodowych, ukończonych w ramach projektu i służą utrwaleniu zdobytej wiedzy oraz umiejętności zawodowych.

Każdy ze Stażystów, któremu udało się zrealizować staż, otrzymał zaświadczenie o jego ukończeniu. Staże realizowane w ramach projektu przyczyniły się do podniesienia posiadanej wiedzy Uczestników i pozwoliły na zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego. Ponadto odbyte staże wpłynęły bezpośrednio na wzrost pewności siebie na rynku pracy.


27.02.2018
Szkolenie Współczesna kancelaria i archiwum zakładowe. Prawo archiwalne w praktyce. Elementy elektro

 

 

                W dn. 27.02.2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: "Współczesna kancelaria i archiwum zakładowe. Prawo archiwalne w praktyce. Elementy elektronicznego zarządzania dokumentacją". Celem szkolenia był rozwój umiejętności w zakresie prawidłowego prowadzenia teczek akt spraw, znakowania spraw oraz prawidłowej i sprawnej realizacji procesu obiegu dokumentów, przekazywania dokumentów pomiędzy komórkami organizacyjnymi i archiwizowania dokumentacji.

 

W PROGRAMIE M.IN.:

- Akty prawa polskiego dotyczące postępowania z dokumentacją – przegląd i omówienie podstawowych konstrukcji.

- Formy ochrony prawnej dokumentacji w Polsce. Obowiązki aktotwórców wynikające z przepisów prawa.

- Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub przekształcenia jednostki organizacyjnej.

- Rola komórek organizacyjnych w obiegu dokumentacji.

- Elektroniczny obieg dokumentacji w podmiocie (eod) a elektroniczny system zarządzania dokumentacją (ezd) – wyjaśnienie zasad działania i podstawowych różnic. Wprowadzenie     

  do stosowania systemów teleinformatycznych.

- I wiele innych...

 

Adresatami szkolenia byli głównie pracownicy instytucji administracji rządowej i samorządowej oraz ich jednostek organizacyjnych, odpowiedzialni za prawidłowy obieg i archiwizowanie dokumentacji w jednostce.

 

Szkolenie poprowadziła Pani Renata Gąsior - ​Kierownik Oddziału Nadzoru w Archiwum Państwowym w Lublinie. Ponadto pełni funkcję sekretarza w Stowarzyszeniu Archiwistów Polskich Oddział w Lublinie. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia kancelaryjno-archiwalne dla pracowników administracji podmiotów sektora państwowego i prywatnego, jest także trenerem w lubelskim oddziale Krajowego Centrum Edukacji Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.


26.02.2018
Wachlarz kompetencji zawodowych

 

 

          W ramach realizacji projektu "Wachlarz kompetencji zawodowych" w dniu 26.02.2018r. rozpoczęło się pierwsze z ze szkoleń dla Technikum nr 1 w ZSP nr 1. Kurs "Transport towarów niebezpiecznych drogą lądową ADR" jest elementem programu rozwoju kształcenia zawodowego. Dotychczas wzięło w nim udział 10 uczniów. 

 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników danego przedsiębiorstwa, zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych oraz dla osób szukających zatrudnienia w firmach zajmujących się przewozem towarów niebezpiecznych lub czynnościami z nim związanymi. Szkolenie jest zgodne z 1.3 i 8.2.3 Umowy ADR. Według Umowy ADR pracodawca zobowiązany jest zapewnić, aby każdy pracownik został przeszkolony przed podjęciem obowiązków związanych z towarami niebezpiecznymi.

 

Tematyka szkolenia porusza:

-regulacje prawne, klasyfikację towarów niebezpiecznych, pakowanie, oznakowanie, zwolnienia z wymagań transportowych, dokumenty wymagane przy przewozie, sposoby przewozu.

-stosowane pojazdy – ich oznakowanie, konstrukcję i wyposażenie.

-obowiązki poszczególnych uczestników przewozu takich jak: pracowników zatrudnionych przez przewoźnika lub nadawcę, pracowników dokonujących załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracowników firm spedycyjnych lub wysyłkowych oraz kierowców innych niż posiadający zaświadczenie zgodne z 8.2.1, zaangażowanych w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych

-postępowanie w sytuacjach awaryjnych. 

 


15.02.2018
Szkolenie Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok 2018/2019
 

 

          W dn. 15.02.2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: "Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok 2018/2019". Celem szkolenia było omówienie nowych zasad organizacji pracy placówki oświatowej, praca na przykładowych arkuszach wg nowych planów nauczania i nowych zasad przy jednoczesnym wskazywaniu rozwiązań prowadzących do optymalizacji wydatków oświatowych.

 

W PROGRAMIE M.IN.:

- Obowiązujące przepisy i terminy w zakresie opracowania arkuszy dla szkół i przedszkoli.

- Organizacja przedszkola / oddziału przedszkolnego - rozwiązania obowiązkowe i opcjonalne.

- Arkusze organizacyjne jako narzędzie planistyczne w pracy samorządu.

- Czas pracy nauczyciela, czyli jak planować pracę w arkuszu.

- Kształtowanie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczyciela oraz wysokości ich wynagrodzenia przez prawo lokalne – prawidłowe czytanie dokumentacji i rozumienie       lokalnych uchwał w zakresie ustawy o finasowaniu zadań w oświacie.

- Kompetencje i uprawnienia w zakresie  nadzoru nad organizacją szkół i przedszkoli: organu prowadzącego, Kuratorium Oświaty, RIO, NIK, związków zawodowych.

 

Adresatami szkolenia byli przed wszystkim ​przedstawiciele organów prowadzących placówki oświatowe, dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i przedszkoli oraz wszystkie osoby odpowiedzialne za przygotowanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli. Temat spotkania okazał się być interesujący i potrzebny, gdyż wzięło w nim udział 41 osób. 

 

Szkolenie poprowadziła Pani Elżbieta Rabenda - Wieloletni praktyk oświatowy, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Przez ponad dziesięć lat jako naczelnik nadzorowała szkoły i placówki oświatowe z pozycji organu prowadzącego. Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Członek OSKKO. Kontroler szkół i przedszkoli niepublicznych. Autorka licznych publikacji dla wydawnictwa MUNICIPIUM S.A, prelegentka konferencji ogólnopolskich, seminariów tematycznych. Z jej szkoleń i warsztatów skorzystało do tej pory ponad 5000 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli. Ekspert z listy MEN (debaty na temat zmian w oświacie). Odznaczona Medalem KEN.

 


04.01.2018
"Bądź aktywny- postaw na siebie" - województwo Opolskie

 

 

 

Fundacja Polskiej Akademi Nauk, informuje, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. rozpoczyna realizację projektu: „Bądź aktywny- postaw na siebie” na terenie województwa opolskiego.

 

Więcej informacji


04.01.2018
"Bądź aktywny- postaw na siebie" - województwo Małopolskie

 

  

 

 

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk razem z Fundacją Centrum Rozwiązań Biznesowych rozpoczyna realizację projektu: „Bądź aktywny- postaw na siebie” na terenie województwa małopolskiego.

 

 

Wiecej informacji 


21.12.2017
Wachlarz kompetencji zawodowych - Miasto Zamość

 

 

 

   

       

     Fundacja Polskiej Akademii Nauk, informuje o realizacji projektu „Wachlarz kompetencji zawodowych” w terminie  01.09.2017-31.12.2019r. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 12.4. Kształcenie zawodowe. 

 

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 4 szkołach prowadzowadzonych przez Miasto Zamość:

  • - Technikum nr 1,
  • - Technikum nr 2  
  • - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
  • - Technikum nr 5

w wyniku, którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie 562 uczniów (339K i 223M) na lokalnym i regionalnym rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształcenia poprzez realizację kompleksowego programu rozwoju kształcenia zawodowego.

 

Projekt skierowany jest do następującej grupy docelowej:

  • 4 szkoły tj. technikum nr 1 (w ZSP nr1), technikum nr 2 i zsz (w ZSP nr2), technikum nr 5 (w ZSP nr5)
  • 562 uczniów (342K i 232M) kształcących się w technikum nr 1 (ZSP nr1), technikum nr 2 i zsz (ZSP nr2), technikum nr 5 (ZSP nr5) prowadzonych przez Miasto

             Zamość

  • - 22 nauczycieli (12K i 10M) zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodowych kształcących w ww. szkołach,

 

Więcej informacji


 < 1 2 3 4 5 >  Last ›

Copyright © Fundacja Pan Lublin 2013. All rights reserved.
Projekt: Pro2DStudio & Antara