SZYBKI KONTAKT

+48 (81) 74 50 500

WSPARCIE MAILOWE

Slider głównySlider głównySlider głównySlider głównySlider główny

Najbliższe szkolenia

08.06.2018
Czas pracy, praca w niedziele i święta - zakazy i możliowści zatrudnienia.
04.06.2018
Zarządzanie opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Likwidacja zaległości i nadpłat w opłacie
17.05.2018
Zadania starosty jako organu nadzorującego stowarzyszenia. Działalność stowarzyszeń rejestrowych...

Wydarzenia

System Certyfikacji VCC

Od grudnia 2013 r. jesteśmy partnerem Vocational Competence Certificate (VCC). Jest to system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych zgodny z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, inicjatywą Unii Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” (zakładającą dostęp Europejczyków do kształcenia zawodowego przez całe życie) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.vccsystem.eu.

 

 

 


Dołącz do nas

Zapoznaj się z naszą obszerną ofertą i dołącz do nas!

Aktualności

01.07.2017
Wysoka jakość kształcenia ogólnego w Gminie Wilkołaz

   

 

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, jako Partner Gminy Wilkołaz, informuje o realizacji projektu „Wysoka jakość kształcenia ogólnego w Gminie Wilkołaz” w terminie 01.07.2017-30.06.2019r. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 12.2. Kształcenie ogólne. 

 

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy u 234 uczniów (112 K i 122 M) z 3 szkół podstawowych oraz gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wilkołaz, poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych :

- wyrównawczych (z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych),

- rozwijających kompetencje (ICT, matematyka, przedmioty przyrodnicze, języki obce).

Zajęcia będą prowadzone przy wykorzystaniem metod nauczania opartych na metodzie eksperymentu i indywidualnym podejściu do ucznia oraz nowoczesnych materiałów dydaktycznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 42 nauczycieli (36 K i 6 M) przyczyniających się do wzrostu jakości usług edukacyjnych w obszarze kształcenia ogólnego.

 

Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Wilkołazie, Szkole Podstawowej w Ostrowie oraz w Szkole Podstawowej w Marianówce. 

 

Więcej informacji

 


16.05.2017
Informacja o wyborze wykonawcy

Informujemy, iż wykonawcą usługi wybranego w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych w standardzie ECCC lub równoważnym dla uczestników Projektu „Lubelska Akademia Kwalifikacji” nr POWR.01.02.01-06-0094/16-00 realizowanego w ramach, Oś priorytetowa 1. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego jest

 

Centrum Szkoleniowo Doradcze Jacek Daniel, ul. Lwowska 13 R, 22-100 Chełm


28.04.2017
II OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM MIKROBIOLOGICZNE „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” Lublin, 29 - 30 czerwca

 

II OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM MIKROBIOLOGICZNE „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” 

Lublin, 29 - 30 czerwca 2017 roku

             

 

         Serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym – „Metagenomy różnych środowisk”. Do udziału w Sympozjum zachęcamy pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny i specjalności wiążące się z problematyką obrad. Miejscem sympozjum będzie Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin).

 

Szczegóły do pobrania w załącznikach :

Komunikat II - metagenomy_26_04_2017.docx

Załącznik nr 1_karta_zgłoszenia_streszczenie

 

03.04.2017
Projekt Dobre wykształcenie - Lepsza Praca

 

Szanowni Państwo,

 

                Fundacja Polskiej Akademii Nauk, jako Partner Powiatu Parczewskiego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie, informuje o realizacji projektu „Dobre wykształcenie - Lepsza Praca” w terminie 01.04.2017-31.08.2018r. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 12.4. Kształcenie zawodowe. 

 

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności, jakości i efektywności kształcenia zawodowego, w wyniku, którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie dla 240 uczniów (95K i 145M).

 

Projekt skierowany jest do :

4 Szkół z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie takich jak :

  • - Technikum fryzjerskie,
  • - Technikum żywienia i usług gastronomicznych,
  • - Technikum informatyczne,
  • - Technikum pojazdów samochodowych

 

Jest to 240 uczniów(95K i 145M) klas I-IV kształcących się w ww. technikach (ZSP) oraz 11 nauczycieli (6K i 5M) zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących w ww. ZSP w technikach.

 

Projekt zakłada objęcie i realizację kompleksowego programu rozwoju kształcenia zawodowego na rzecz szkół, uczniów i nauczycieli, który obejmuje:

  • - Doposażenie ZSP/techników (poprzez zakup sprzętu/materiałów dydaktycznych do pracowni praktycznych    nauk zawodów.
  • - Dodatkowe zajęcia/kursy/szkolenia specjalistyczne dla uczniów technikum
  • - Szkolenia/kursy doskonalące umiejętności nauczycieli zaw. i instruktorów praktycznej nauki zawodu.
  • - Staże dla uczniów technikum.

14.03.2017
Rozeznanie rynku nr 05/RR/LJ/2017

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu pt. „Lepsze jutro” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0043/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1. „Aktywne włączenie”., zaprasza do składania ofert na wynajem sal dydaktycznych na grupowe zajęcia w woj. lubelskim.

Rozeznanie rynku nr 05/RR/LJ/2017 


14.03.2017
Rozeznanie rynku nr 06/RR/LJ/2017

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu pt. „Lepsze jutro” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0043/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1. „Aktywne włączenie”., zaprasza do składania ofert na wynajem sal dydaktycznych na zajęcia indywidualne w woj. lubelskim.

Rozeznanie rynku nr 06/RR/LJ/2017 


05.10.2016
Projekt „Lepsze jutro”

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk rozpoczęła realizację projektu „Lepsze jutro”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1. „Aktywne włączenie”

Uczestnikami projektu są osoby w wieku pow. 16 lat będące wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładów poprawnych i schronisk dla nieletnich oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo-wychowawczym prowadzonych przez OHP, osoby z niepełnosprawnościami (w tym zaburzeniami psychicznymi). Uczestnicy projektu mieszkają na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

 

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

- opracowania Indywidualnego Planu Działania

- Indywidualnego i Grupowego Poradnictwa Zawodowego

- Indywidualnego i Grupowego Poradnictwa Psychologicznego

- Pośrednictwa pracy,

- Warsztaty kompetencji społecznych

- Wsparcia Tutora przez cały okres udziału w projekcie,

- Szkoleń zawodowych, takich jak:

(1)      Spawacz MAG

(2)      Pracownik obsługi biurowej z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych w biurze

(3)      Przedstawiciel handlowy/techniki sprzedaży

(4)      Opiekun osoby starszej

-  dla 70 osób płatne staże przez okres trzech miesięcy w wybranym przedsiębiorstwie (w branży spójnej z kierunkiem szkolenia).

 

W projekcie zagwarantowano jednorazowe stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości 2200,00 zł brutto za każdy miesiąc stażu. 

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie!


01.04.2016
Młodzi - Aktywni - Doświadczeni na lubelskim rynku pracy

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

jest nam bardzo miło poinformować, że z dniem 1 maja 2016 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk rozpoczęła realizację projektu „Młodzi – Aktywni – Doświadczeni na lubelskim rynku pracy”.Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

1. Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),

2. Nie kształcą się (w trybie dziennym),

3. Nie szkolą się.

 

Jednocześnie uczestnicy projektu (zarówno kobiety, jak mężczyźni) to osoby, które zamieszkują na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

 

Szczególnie zapraszamy do udziału w projekcie osoby niepełnosprawne oraz z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym (pierwszeństwo przyjęcia).

 

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

 - Poradnictwa psychologiczno – zawodowego,

 - Pośrednictwa pracy,

 - Wsparcia Tutora przez cały okres udziału w projekcie,

 - Szkoleń zawodowych, takich jak:

1. Spawanie elektryczne w osłonie gazów aktywnych – MAG,

2. Kosmetyczka,

3. Pracownik obsługi biurowej,

4. Przedstawiciel handlowy/ techniki sprzedaży,

5. Monter urządzeń energii odnawialnej,

- płatnych staż przez okresu trzech miesięcy w wybranym przedsiębiorstwie (w branży spójnej z kierunkiem szkolenia).

 

W projekcie zagwarantowano jednorazowe stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości 997 zł za każdy miesiąc stażu. 

 

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania udziału w projekcie i skorzystania ze wsparcia!

 

Prosimy o przekazanie informacji o projekcie osobom spełniającym kryteria uczestnictwa i zainteresowanym zdobyciem konkretnego doświadczenia zawodowego i umiejętności cenionych na rynku pracy!

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane w Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

                          


01.02.2016
POLSKA AKADEMIA NAUK W TVP3 LUBLIN

W dniu 30 stycznia ukazał się nowy odcinek programu poświęconego nauce, naukowcach i uczelniach Lubelszczyzny, który jest emitowanym w TVP3 Lublin. W odcinku znajduje się wywiad z prof. Tomaszem Trojanowskim i prof. Janem Glińskim - prezesami Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Lublinie.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, który znajduje się w linku poniżej. Dzięki niemu będą mogli Państwo bliżej poznać działalność Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie:

 

http://lublin.tvp.pl/23827408/30-stycznia-2016

 

 


29.01.2016
SZKOLENIA DOFINANSOWANE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Szanowni Państwo,

Oferujemy kompleksową organizację szkoleń dofinansowanych w 80% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). W 2016 roku mogą Państwo pozyskać wsparcie z KFS na szkolenie pracowników w trzech priorytetach:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych;

2) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

3) wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art.150 f ust 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (do 30 roku życia).
 

Pracownicy Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie bezpłatnie pomogą Państwu wypełnić wniosek oraz pozostałe wymagane dokumenty.

 

W celu skorzystania z dofinansowania na szkolenie pracowników należy:

1. dokonać rozpoznania swoich potrzeb edukacyjnych,

2. nawiązać z nami kontakt w celu ustalenia kosztów szkolenia, terminu, programu i innych aspektów organizacyjnych,

3. przygotować i złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy oraz monitorować jego rozpatrzenie.

 

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający
z kształcenia wspieranego środkami KFS , a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu. Również pracodawca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS.

     

Szczegółowych informacji udziela zespół doradców pod numerem telefonu 81 745 05 00 lub 81 745 06 00. E-mail kontaktowy: a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl.

 

Więcej informacji na temat dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego znajdą Państwo na stronie www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/rok-2016 lub na stronie właściwego urzędu pracy.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 


‹ First  < 3 4 5 6 7 >  Last ›

Copyright © Fundacja Pan Lublin 2013. All rights reserved.
Projekt: Pro2DStudio & Antara