Mały biznes – duże możliwości

O projekcie

Projekt „Mały biznes – duże możliwości”

nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0164/18

Beneficjent (Partner Wiodący): „Euro Inwest” Tomasz Kisiel

Partner: Fundacja Polskiej Akademii Nauk

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy

Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Celem głównym projektu jest utworzenie min. 72 nowych miejsc pracy w okresie do 31.03.2021 r., poprzez udzielenie 60 os. (54 pozostającym bez pracy i 6 pracującym) wsparcia doradczo-szkoleniowgo oraz wsparcia w postaci przyznania środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wsparciem pomostowym. Projekt w sposób bezpośredni przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WL dla działania 9.3 ponieważ:
-min. 54 osoby pozostające bez pracy, w tym min. 60% osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku (np. kobiety, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne)
oraz
-6 osób pracujących o niskich dochodach poprawi swoją sytuację życiową w tym materialną i zawodową poprzez utworzenie i prowadzenie własnej firmy.
Działania w projekcie:
-wsparcie szkoleniowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 60 osób
-wsparcie doradcze w zakresie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w tym przygotowania biznesplanu dla 60 osób
-przyznanie środków na ropoczęcie działalności gospodarczej (do 27 000,00 zł) oraz wsparcia pomostowego na prowadzenie działalności (do 2 100,00 zł), a także specjalistyczne wsparcie eksperckie w ramach wsparcia pomostowego niefinansowego przez okres 12 pierwszych m-cy prowadzenia firmy dla 60 osób
Rezultaty:
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej: min. 72.
Projekt realizowany w Partnerstwie „EURO – INWEST” Tomasz Kisiel i Fundacji Polskiej Akademii Nauk w okresie: 01.08.2019-31.03.2021 r.

Rekrutacja

Rekrutacja uczestników – II tura (30 osób)
TERMIN II TURY REKRUTACJI – OD 17 GRUDNIA 2019 r. DO 20 GRUDNIA 2019 r. w godz. 8.30-16.00
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wsparciem oferowanym w ramach projektu.
Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu:

a) osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

aa) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej), bb) kobiety, cc) osoby z niepełnosprawnościami dd) osoby długotrwale bezrobotne, ee) osoby o niskich kwalifikacjach,

przy czym co najmniej 60% uczestników będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. aa do lit. ee,

b) mężczyźni w wieku 30 – 49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu uczestników, oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt a) w lit. cc – ee oraz w pkt c) i pkt e)

c) imigranci(w tym osoby polskiego pochodzenia),

d) reemigranci,

e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

f) osoby pracujące, w tym ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Osoby wskazane w pkt c) – f) nie mogą stanowić więcej niż 40 % uczestników projektu.

W ramach kategorii osób wskazanych w lit. c) – f) łączna liczba osób pracujących nie może stanowić więcej niż 10 % ogółu grupy docelowej.

Formularz rekrutacyjny oraz szczegółowe warunki rekrutacji i udzielania wsparcia w ramach projektu znajdują się w dokumentach do pobrania poniżej:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji uczestników

Karta Oceny Formularza Rekrutacyjnego – I etap rekrutacji

Karta Oceny Formularza Rekrutacyjnego – II etap rekrutacji

Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu

Biznesplan

Karta Oceny Biznesplanu

Umowa o udzieleniu wsparcia zawierana pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem


ZAWIESZENIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW – I TURA 

Informujemy, że zgodnie z § 2 pkt 9 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Mały biznes – duże możliwości”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0164/18, w związku z przekroczeniem w dn. 19 listopada 2019 r. 120% planowanej liczby osób zakwalifikowanych do projektu w ramach danej tury, rekrutacja w ramach I tury zostaje zawieszona z dniem 20 listopada 2019 r.


Rekrutacja uczestników – I tura (30 osób)
TERMIN I TURY REKRUTACJI – OD 18 LISTOPADA 2019 r. DO 20 LISTOPADA 2019 r. w godz. 8.30-16.00
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wsparciem oferowanym w ramach projektu.
Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu:

a) osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

aa) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej), bb) kobiety, cc) osoby z niepełnosprawnościami dd) osoby długotrwale bezrobotne, ee) osoby o niskich kwalifikacjach,

przy czym co najmniej 60% uczestników będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. aa do lit. ee,

b) mężczyźni w wieku 30 – 49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu uczestników, oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt a) w lit. cc – ee oraz w pkt c) i pkt e)

c) imigranci(w tym osoby polskiego pochodzenia),

d) reemigranci,

e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

f) osoby pracujące, w tym ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Osoby wskazane w pkt c) – f) nie mogą stanowić więcej niż 40 % uczestników projektu.

W ramach kategorii osób wskazanych w lit. c) – f) łączna liczba osób pracujących nie może stanowić więcej niż 10 % ogółu grupy docelowej.

Formularz rekrutacyjny oraz szczegółowe warunki rekrutacji i udzielania wsparcia w ramach projektu znajdują się w dokumentach do pobrania poniżej:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji uczestników

Karta Oceny Formularza Rekrutacyjnego – I etap rekrutacji

Karta Oceny Formularza Rekrutacyjnego – II etap rekrutacji

Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu

Biznesplan

Karta Oceny Biznesplanu

Umowa o udzieleniu wsparcia zawierana pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem

 

Kontakt

Biuro projektu:

ul. Turystyczna 44

20-207 Lublin

Tel./Fax: 81 745 06 00