STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego

Aktualności

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 01/RR/STRATEGOR/2020

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu pt. „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego” nr POWR.02.05.00-00-0217/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna,

zaprasza do składania formularzy cenowych dot. kosztu utworzenia oraz hostingu (16 miesięcy) platformy e-learningowej dedykowanej pracownikom JST do zapoznania się z narzędziem w formie podręcznika metodologicznego służącego do jednolitego tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem pogłębionej diagnozy i długofalowego planowania działań na poziomie lokalnym, pod kątem ich znaczenia społecznego.

Pobierz: ROZEZNANIE RYNKU NR 01/RR/STRATEGOR/2020

Pobierz: Formularz cenowy


Informujemy, iż od 1 stycznia 2019 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, rozpoczęła realizację projekt pt. ,, STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

O projekcie

CELEM PROJEKTU jest dostosowanie przez 2478 samorządy gminne lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych poprzez zastosowanie opracowanego narzędzia: modelowej gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz innych narzędzi opracowanych w ramach PO WER do właściwego programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych w zakresie włączenia społecznego na podstawie objęcia wsparciem szkoleniowo-doradczym 4 956 pracowników (3964K/992M) jednostek samorządu terytorialnego do XII.2020.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER:

Wzmocnienie procesów monitorowania i ewaluacji polityki na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa poprzez zwiększenie potencjału JST do dostosowania srps do właściwego programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych w zakresie włączenia społecznego. Dla osiągnięcia celu założono w projekcie opracowanie modelowego wzoru budowania srps oraz zwiększenie poziomu wiedzy przedstawicieli JST w tym zakresie. Działania te pozwolą na uspójnienie planowania w obszarze polityki społecznej na poziomie krajowym, wojewódzkim oraz lokalnym. Zwiększy się trafność opracowywania strategii wojewódzkich, a także będą możliwe zmiany legislacyjne.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:  9 990 307,80 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 2019-01-01 do: 2022-06-30

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Podmioty: Jednostki samorządu terytorialnego (w tym jednostki organizacyjne pomocy społecznej) i ich pracownicy, instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy, inne podmioty istotne dla włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Instytucje pomocy i integracji społecznej, w tym: jednostki organizacyjne pomocy społecznej, podmioty zatrudnienia socjalnego, organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy i integracji społecznej oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej oraz inne podmioty działające w sferze pomocy i integracji społecznej, których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Wymiar ilościowy: 2478 samorządy gminne – jednostki samorządu terytorialnego, które wykorzystały opracowane narzędzie do poprawy jakości srps.

 

Osoby: pracownicy jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem szkoleniowo-doradczym: 4 956 (3964 K/992 M). Będą to osoby, które będą uczestniczyć w szkoleniach oraz korzystać z wsparcia doradczego. Są to pracownicy gmin – pracownicy zajmujący się planowaniem działań z zakresu przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Będą to osoby w każdej z gmin, które zostaną zostanie przeszkolone: dwóch pracowników przy czym jeden pracownik z ośrodka pomocy społecznej i jeden z urzędu gminy. W tym ważną kategorią grupy docelowej będą: Gminy jako jst (600 podmiotów), dla których przeprowadzone będą działania wspierająco-doradcze polegające na: wskazówkach eksperckich w zakresie dostosowania strategii, które zostały poddane przeglądowi i które są nieprawidłowe, a także pozostałe gminy (jst), które po uczestnictwie w szkoleniach będą opracowywały strategie wg nowego modelu.

 

Dodatkowo, grupą docelową objętą wsparciem dodatkowym będzie co najmniej 315 przedstawicieli powiatów oraz co najmniej 16 przedstawicieli ROPS, którym w formie seminariów zaprezentowane zostanie narzędzia podręcznika metodologicznego, wydanego również w wersji elektronicznej i jego wykorzystania do dostosowania strategii lokalnych do celów i kierunków wskazanych w KPPUiWS, KPRES i innych dokumentach krajowych.

Harmonogramy wsparcia

Fundacja PAN informuje, że wsparcie doradcze dla uczestników projektu realizowane i świadczone jest na bieżąco w Regionalnych Biurach Doradczych.

Harmonogramy doradztwa bieżącego:

 1. Makroregionalne Biura Doradcze – stan na 01.09.2021

Informacja o  zaplanowanych terminach szkoleń w ramach projektu:

 1. Harmonogram szkoleń – październik 2020

Doradztwo specjalistyczne prowadzone jest w sposób bezpośredni, on-line, telefoniczne lub mailowo. Poniżej prezentujemy harmonogramy doradztwa prowadzone w formie spotkań bezpośrednich:

 1. Harmonogram doradztwa_ASD i DK_09.2020
 2. Harmonogram_doradztwa_GWenarski_09.2020
 3. Harmonogram_wsparcia_w_projekcie_ADS_DK_10.2020
 4. Harmonogram_wsparcia_w_projekcie_DK_03.2021
 5. Harmonogram_wsparcia_w_projekcie_ADS_03.2021
 6. Harmonogram_wsparcia_w_projekcie_ADS_04.2021
 7. Harmonogram_wsparcia_w_projekcie_DK_04.2021
 8. Harmonogram_wsparcia_w_projekcie_TW_4.2021
 9. Harmonogram_wsparcia_w_projekcie_IJ_04.2021

Doradztwo specjalistyczne – webinaria. Poniżej prezentujemy harmonogramy doradztwa prowadzone w formie online:

 1. Webinaria_harmonogram_11.2020
 2. Webinaria_harmonogram_12.2020
 3. Webinaria_harmonogram_01.2021
 4. Webinaria_harmonogram_02.2021
 5. Webinaria_harmonogram_03.2021
 6. Webinaria_harmonogram_03.2021- województwo Kujawsko-Pomorskie
 7. Webinaria harmonogram_04.2021
 8. Webinaria harmonogram 05.2021
 9. Webinaria harmonogram 09.2021
 10. Webinaria harmonogram 10.2021

Kontakt

Kontakt do biura projektu:

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

Ul. Turystyczna 44, 20-207 Lublin,

Tel. 81 745 05 00 lub 81 745 06 00

e-mail: fundacja1@fundacja-pan.lublin.pl

www.fundacjapan.pl/projekty