ROZEZNANIE RYNKU NR CNZ/Z4/3/2018-RR

Szanowni Państwo!

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu  Czas na zmianę!, nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0125/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie na terenie województwa lubelskiego zaprasza do składania ofert na usługę zapewnienia wyżywienia podczas zajęć grupowych dla 100 Uczestników/Uczestniczek projektu podzielonych na 10 grup (średnio 10 os./gr.), w łącznym wymiarze 1900 osobodni w planowanym terminie: grudzień 2018 – maj 2019 r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji.

W związku z powyższym przed rozpoczęciem realizacji zadania dokonuje się rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Treść zapytania wraz z formularzem wyceny znajduje się w załączniku:

Rozeznanie_rynku

Formularz cenowy

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami zamówienia i do składania wycen.

Termin, do którego należy złożyć wycenę, upływa: 4 grudnia 2018 r.